Здравей Гост

За изкуството да си тълкуваме хороскопа

 • 22 Отговора
 • 19329 Прегледи
*

Asol

 • ***
 • 4140
Възможности за анализ и синтез – теоретична част
Автор: Lillie

“Планета в знак”, “планета в дом”, “планета в аспект” са основните съставни части на на всеки хороскоп, с които се започва анализът. Но значението на конкретна констелация или комбинация от планети не може да се разглежда в абстракция  без да се направи синтезиран анализ на картата. Няма готови “формули” и “рецепти”. Всички тези малки “камъчета” – планети, домове, аспекти – са чяст от цялата “мозайка”, която от своя страна не остава замръзнал и статичен потенциал, а непрекъснато търпи развитие.
 
Да “комбинираме” различни фактори означава да ги разглеждаме заедно по два. В астрологията ние “комбинираме” планета + знак, планета + дом, планета + планета (аспект). По този начин информацията в хороскопа добива по-структуриран и фокусиран вид, а самото “свързване” на факторите има специално значение и смисъл в контекста на цялото. Специалното значение на отделните фактори добива определен фокус в живота на индивида, представено посредством планета в знак – начинът, по който роденият изразява в живота своите същностни черти и характеристики (“стил на живот”), планета в дом – мотивите, които ни задвижват и провокират към действие, планети в аспект – индивидуалната динамика на развитие и интеграция на определени принципи в контекста на  кръста на хороскопа.
Тези три измерения в хороскопа могат да бъдат представени посредством “как” (планета в знак), “какво” и "къде" (планета в дом) и “по какъв начин” (планети в аспект). И по-нататък съставните части на микрорамката на индивидуалния ни субективен живот се вграждат и интегрират в макрорамката на заобикалящата ни обективната реалност.


Точки на субективна реалност

Когато навлизаме с плахи и несигурни стъпки в тъмната “джунгла” на астрологията, е много важно умението да дефинираме най-същественото и да подредим отделните съставни части в една стройна и подредена система, за да добием виждане за цялостната картина.
Принципно се препоръчва четирите точки на нашия субективен “Аз” да се разглеждат поотделно:

-   Асцендент
-   Медиум Цели
-   Слънце
-   Луна.

Това, разбира се, не означава, че останалите фактори в хороскопа нямат нищо общо с нашето “усещане за себе си”. Но в тези четири “точки” – Асц, МЦ, Слънцето и Луната – енергията е силно концентрирана и тук индивидуалността ни добива най-ярък фокус. Слънцето и Луната съобразно позицията си по знак и дом, както и техните аспекти, в класическата астрология се разглеждат като базисни енергийни принципи и ключови “съставки” на човешката индивидуалност. В съвременната астрология те се разглеждат като едно свързано цяло в този смисъл заедно с Асцендента и Медиум Цели.
Медиум Цели се нарича също “ос на развитие”, а Асцендентът – “ос на отношения”. И двете точки са носители на важни индивидуални субективни характеристики.
 По този начин четирите точки, формиращи структурата на Аза, могат да бъдат представени посредством следните въпроси:

Асцендент – Как идвам и се представям на този свят? Как се свързвам със света и хората?
Медиум Цели – Каква посока следвам? Каква е моята целева ориентация в света? Какъв ще е крайният резултат, къде отивам?
Слънце – Как се възползвам от това, което срещам в света? Как взаимодействам със света и хората?
Луна – Как възприемам  света и хората? Какви са моите нагласи и чувства?


Доминанти

Счита се, че даден фактор добива фокус в хороскопа, когато се намира в ъглово положение, тоест аспектира кардиналните оси в радикса. Аспектацията на осите е силно обвързана с времето на раждане. Трайността на един аспект с осите в хороскопа е не повече от 30-40 минути, докато аспектът между две планети може да се запази в рамките на няколко дни и дори седмици. Аспектите на Луната се запазват в рамките на деня.

Можем да разглеждаме сбора от няколко съществуващи аспекта с осите в хороскопа, но също така и всеки поотделно, като ги степенуваме и разделим на аспекти с най-силно, силно и по-слабо влияние. Не трябва да се забравя, че силата на аспектите с купсидата на ъглов дом в хороскопа може да се променя, при което се спазва определена йерархия. В този смисъл аспектите с осите издигат планетата “на фокус” и трябва да се разглеждат с отчитане на специфичната им роля в индивидуалната човешка съдба. Затова в синтеза и интерпретацията на хороскопа тези планети добиват особено “звучене”. В този контекст се говори за доминиращи аспекти или, по-кратко, за доминация на онези планети, които имат връзка (аспектация) с ъглите в хороскопа. Като доминантна може да се разглежда и планета, намираща се в първата половина на ъглов дом, а също и в близост до ъглите (от двете им страни) без да ги аспектира.

Тези доминанти по правило сигнифицират специфични и строго индивидуални качества и дори таланти. Те нерядко предопределят нашата цел и реализацията й в живота, а също така повлияват и върху цялостната ни съдба “тук и сега”.

За най-силни доминанти в хороскопа се приемат онези, които сключват най-силен мажорен аспект с някоя от кардиналните оси (или и с двете). При това съвпадът се приема за по-силен от опозицията, опозицията за по-силна от квадрата, квадратът за по-силен от тригона. Най-слабият от мажорните аспекти е секстилът. След това се нареждат и степенуват по сила на въздействие минорните аспекти. В този смисъл в качеството на най-силна доминанта в средновековната астрология се разглежда най-силната планета в хороскопа по есенциални и акцидентални достойнства.
След това доминантите се подреждат по сила на влияние в хороскопа. Силата на една доминанта, съотнесена към другите, дава информация доколко е проявено съответното качество у родения и дали ще доминира останалите или ще бъде развито отчасти наред с другите му качества.

Доминиращи се наричат и онези планети, които по някакъв начин “изпъкват” в радикса. С оглед природата на тези планети роденият добива определени специфични качества и характеристики. В случая с доминантите често се говори и за най-значимите, т.е. планети с максимално/преобладаващо влияние в картата, които символизират една доминираща тема в живота на родения.

Съществуват различни методи за определяне на планетата-доминанта:
- Планети във връзка с ъглите;
- Планети в елевация: “в елевация” се намира онази планета в радикса, която е най-близо до МС;
- Планети в собствен знак (на трон);
- Планета-синглетон (онази, която се намира срещу струпване на планети в едната полусфера, т.е. отсреща или някак си “откъсната” от мнозинството);
- Планети, които се намират в първата половина на кардинален (ъглов) дом;
- Планети в съединение с купсида на дом.

Планети в аспектна връзка с кардиналните оси в хороскопа също могат да бъдат доминати. Най-значими са планетите в съвпад с кардиналните оси в следната последователност:
1. Планети в съвпад с Аsc
2. Планети в съвпад с МС
3. Планети в съвпад с Dsc
4. Планети в съвпад с IC

Ако нито една планета не се намира в съвпад с някой от ъглите в картата, се вземат под внимание и следните: в квадрат, тригон или секстил с ъглите. При това се разглеждат предимно квадратите. Например случаят, когато има няколко квадрата към даден ъгъл (купсида на ъглов дом) в картата, е особено интересен и значим, при което трябва да се обърне внимание на най-точните по орбиса аспекти.
В идеалния вариант планетата-доминанта се определя с помощта на различни методи. Например, ако една планета се намира в елевация и същевременно прави квадрат с Асцендента. В реалната практика обаче определянето на доминанта не е толкова лесно и просто, особено ако няма планета в елевация (близо до МЦ), планета на трон или планета, която да се приеме за най-силна или със специално влияние в радикса.

В тази насока при подредбата на доминантите по сила на влияние важи следното:

Сила на аспекта:
съвпадът доминира опозицията
опозицията доминира квадрата
квадратът доминира тригона
тригонът доминира секстила
секстилът доминира минорните аспекти.

Преимущество на аспектите:
Аспектът е по-силен от “голото” присътствие на планета в първата половина на ъглов дом.

Преимущество на апликативните аспекти:
При еднаква сила на планетите за по-силни се считат онези, които сключват апликативни аспекти, с по-слабо влияние са аспектите в сепарация. Обърнете специално внимание на аспектацията на Асц и МЦ в радикса.

Преимущество на аспектите с/към Асцендента:
При еднаква сила на планетите (например: планета в съвпад с МЦ и планета в съвпад с Асц) за по-силен доминантен фактор се приема планетата, аспектираща Асц.

*Впрочем тук въпросът е доста спорен. Нерядко за доминиращ планетен принцип в живота на индивида се приема именно планетата, която са намира в съвпад или най-близо до МЦ в хороскопа. В средновековната астрология се е считало, че Медиум Цели доминира Асцендента. В точката МЦ Слънцето се намира в зенита си, както и всяка друга планета, попаднала там – тя кулминира.

Преимущество на дневната полусфера:
При други равни условия планетата, аспектираща ъглите откъм дневна полусфера (домове 7-12, над хоризонта), се приема за по-силна от планетата в нощна полусфера (домове 1-6, под хоризонта).

На практика в повечето случаи една планета може да бъде еднозначно определена за доминанта. Но са възможни и варианти, включващи два или дори три доминантни принципа – например, две (три) планети-доминанти + планета-владетел на Асцендента.


Публикувано на 16.01.2007.
« Последна редакция: Януари 15, 2011, 02:44:17 pm от Asol »

*

Asol

 • ***
 • 4140
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #1 -: Януари 15, 2011, 02:43:45 pm »
Определяне на доминантни принципи в хороскопа – практическа част
Автор: Lillie

При определяне на доминанти често се търси най-изявената, тоест с най-висок рейтинг в хороскопа планета. В случаите, когато две планети са еднакво силни, те трябва да се отчитат като *доминиращ принцип* в радикса. Доминацията на една планета в хороскопа поставя ударение преди всичко върху наличието на специфичен потенциал (или талант) във връзка с аналогиите на тази планета в картата на родения. Същото важи и тогава, когато проминентната планета сключва напрегнати аспекти (опозиция, квадрат) с някоя от ъгловите оси в хороскопа или с друга радикална точка.
Доминантно поставена Венера, например, ни прави по-отворени да почувстваме и способни да въплътим и реализираме в живота принципа на Венера – чувственост, еротика, съблазън, финес, красота, естетика, но също така и суетност, повърхностност, порочност, разпуснатост. В контекста на вродените дадености и таланти трябва, разбира се, да се подчертае преди всичко и изведе на преден план естетически, художествен/артистичен или еротичен усет (талант). Останалите доминанти наред с позицията и аспектацията на Венера структурират и модифицират таланта, придавайки му форма и съдържание.
Креативният потенциал на отделна планета в доминантна позиция може да бъде представен по следния начин:

Доминанта – Потенциален талант (способности) – Ключови думи

Слънце – организаторски талант, връзки с властимащите, политическа и социална активност
Луна – съчувствие/съпричастност, ангажираност в сферата на услугите, изкуство, въображение, терапия
Меркурий – гъвкав и схватлив ум, организаторски способности, ориентация в практическата сфера, вкл. усет за теоретичен фундамент, разграничаване, комуникация
Венера – естетика, изкуство, финес, еротика, смислово възприятие
Марс – енергия, целенасоченост, първенство, конструктивна воля, технически способности
Юпитер – цялостност, синтез, философия, религия, ориентация към разширяване и растеж
Сатурн – концентрация, търпение, усет за структура и ритъм, математика
Уран – интуиция, изобретателност, новаторски дух, ритмичност, математика
Нептун – вдъхновение, съпричастност/емпатия, предчувствие, медиум
Плутон – досег (обвързаност) с трансформиращи сили, с необикновеното и опасното
Лунни възли – обвързаност със собствена и чужда съдба: връзки, контакти, влияние, водеща фигура.

Не по-малко важно от определянето на най-силната доминанта е и разглеждането на т.нар. доминантни двойки и тройки планети в хороскопа. В тези случаи много често се забелязват вече съвсем конкретни способности и таланти в определени области и сфери на реализация. Те могат да се разглеждат по следния начин:

Двойка /тройка/ доминанти – Сфера на проявление на потенциала

Слънце, Меркурий – практика, организация, сръчност
Слънце, Марс – борбеност, пробивност, динамика, силна воля
Слънце, Юпитер – власт, просперитет
Слънце, Сатурн – конструктивна воля, издръжливост, трудолюбие
Луна, Меркурий – способности за вербално представяне на информацията, ораторски талант, конструктивна комуникация
Луна, Венера – музикален, художествен/артистичен, а също така и педагогически (работа с деца) талант
Луна, Юпитер – любезност, доверие, благосклонност: консултант, съветник
Луна, Нептун – психология, филмово изкуство, медиум
Луна, Плутон – дълбочина на чувствата, /пре-/откриване на чувствата
Меркурий, Венера – речеви и писмени способности, литература
Меркурий, Юпитер – практика и далновидност, “здрав разум” - според преобладаващата ориентация – научна (теоретична) или практическа (емпирична); търговски “нюх”
Меркурий, Сатурн – наука, занаят; математика
Меркурий, Марс, Сатурн – техника, инженерно дело
Меркурий, Уран – математика, интуиция
Меркурий, Марс, Уран – техника, преди всичко иновационни технически решения
Меркурий, Плутон – поглед в дълбочина, философия
Венера, Марс – интензивност и показност, театрални способности
Венера, Юпитер – изкуство, живопис
Венера, Сатурн – музикални способности: такт, ритъм
Венера, Уран – музикални способности: ритъм
Венера, Нептун – музикални способности: чувство за хармония, мелодичност
Марс, Юпитер – ориентация към успеха, посредничество, маркетинг, мисия; лечителски способности
Марс, Сатурн – психическа издръжливост: психология, психиатрия
Марс, Плутон – силна воля: спорт; дисциплина на тялото и духа
Юпитер, Сатурн – честност, респект, достойнство: юридическа сфера, теология, свещеничество
Плутон, Лунни възли – много особена съдба: необикновен талант или реализация на таланта по необикновен начин.

Потенциалът е особено изявен, когато някои от личните планети (Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс) образуват доминантна двойка (или тройка) помежду си или с някоя от по-бавните планети – Юпитер, Сатурн или Уран, Нептун, Плутон.

Разбира се, доминацията на един фактор или наличието на доминантна двойка планети ни насочва най-напред “само” към това, което е заложено като потенциален талант по рождение. Как и къде ще се реализира този потенциал в живота не зависи от едната доминанта. Тук задължително трябва да обърнем внимание в кой знак, дом (стихия, кръст, квадрант) се намират доминантните фактори в хороскопа.
Като доминантни могат да бъдат определени и планети в елевация, тоест онези, които се намират в най-издигната позиция в хороскопа най-близо до Зенита (Медиум Цели). Нерядко доминантна може да бъде и планета, разположена “в дъното” на хороскопа, тоест най-близо до Надира (Имум Цели).

И накрая да обобщя с това, че нито една доминанта или двойка доминанти не може да се разглежда в абстракция без отчитане на знака, дома, стихията и качеството, към които принадлежи в хороскопа, както и на нейната аспектация, съобразно рамката на развитие, дефинирана от кръста на хороскопа, неговите владетели, светилата и нодалната ос.


Публикувано на 16.01.2007.

*

Asol

 • ***
 • 4140
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #2 -: Януари 15, 2011, 02:54:20 pm »
Доминанти

  1) Най-близката планета до Асц или МЦ. Най-силни са 5-те градуса над Асц. Ако там има планета, то тя е абсолютната доминанта. Веднага след тях се нареждат 10-те градуса под Асц.
Пример: Венера 3 градуса над Асц, а Меркурий 1 градус под Асц – Венера е доминантата и Меркурий ще се изразява чрез нея.
Същото важи и за MЦ с тази разлика, че човекът е ориентиран повече към обществената сфера, а личната е на заден план.
  2) Стелиум – 4 или повече планети в съвпад и в един дом.
Пример: Куспид на 2 дом на 15* Овен, куспид на 3 дом на 15* Телец, Слънце на 18* Телец, Венера на 10* Телец, Луна 2* Телец, Уран 28* Овен. Слънцето е извън 2 дом, но Венера го включва в стелиума. Стелиумът дава силен акцент върху знака и сферата на живот на дома. Прави човека по-едностранчив в действията си и по-лесно предвидим. Двете крайни планети дават външната изява на стелиума, а вътрешните - мотивацията. Ако участват Уран, Нептун или Плутон, трябва да се знае, че те не движат постоянно човека. Трябва да се намери водещата планета, тази която е най-добре в знака ( управител, екзалтация ).
  3) Голям квадрат или тригон.
Големият квадрат дава напрегната, напориста и мотивирана личност, която върши работа и се справя активно с проблемите. Ако планетите в квадрата са в рецепция, те свалят 90% от напрежението на квадрата и опозицията. Така се смекчава негативната страна.
Пример за рецепция: Меркурий в Стрелец в 4 дом и Юпитер в Близнаци в 10 дом. Меркурий управлява Близнаци и 10 дом с Юпитер, а Юпитер управлява Стрелец и 4 дом с Меркурий.
Големият тригон прави човека балансиран, хармоничен и устойчив към проблемите в живота. За съжаление отнема голяма част от мотивацията и му пречи да се изправя срещу предизвикателствата. Такъв човек е склонен да избира пътя на най-малкото съпротивление.
  4) Планетно ядро - 3 планети в един дом. Акцентират сферата на живот на дома, но по-слабо от стелиума.
  5) Краен диспозитор и управители. Крайният диспозитор трябва сам да е управител на знака, в който стои. Това е най-важната планета в хороскопа и личността ще се организира и изявява чрез нея. Ако няма краен диспозитор, се търси планета на трон.
Управителят на Асц е по-важен от останалите управители и също се явява доминанта, но не особено силна.
  6) Търси се “синглетон” и преобладаваща полусфера. Синглетонът е планета сама в цяла полусфера. Всички качества на човека от пълната полусфера ще се изразяват през планетата синглетон. Тя представлява един вид клапан за проявление на енергията.
  7) Гледат се квадрантите на хороскопа.  Те показват коя част от живота ще доминира – детство (1, 2, 3 дом), младост ( 12, 11, 10 дом), зряла възраст ( 6, 7, 8 дом), старост (6, 5, 4 дом). Всеки квадрант задава време на живот от около 20 години. Квадрантът със струпване показва тази част от живота, през която човек ще се изяви най-силно.

* * *
От неизвестен автор

*

Asol

 • ***
 • 4140
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #3 -: Януари 15, 2011, 03:01:27 pm »
*Посока на влияние на факторите в хороскопа и тяхното значение*
Автор: Lillie

Анализът на хороскопа не включва само разглеждане на факторите поотделно, а изисква техен синтез и обобщаване. Планетите в индивидуалния хороскоп образуват подредена система съобразно последователността на знаците в Зодиака. Тази последователност се анализира още в началото, когато започваме да подреждаме отделните “камъчета” в “мозайката” на хороскопа, като в случая скоростта на движение на отделните фактори (бързи и бавни планети) не се взема под внимание. Тук, както и при аспектите, може да се използва понятието “апликиращи” фактори, макар че смисълът е различен и няма нищо общо с “апликиращи” (сходящи) аспекти. При апликиращ аспект задължително се отчита скоростта на движение на двете небесни тела.

В този смисъл се анализират светилата и планетите, при което ъглите и нодалната ос в хороскопа остават “статични”, тоест не се вземат под внимание. Анализът на планетните струпвания не е в толкова висока степен индивидуален като определянето и анализът на доминантите. Разбира се, знакът и домовата позиция както на “апликиращия”, така и на “съседния”, тоест към който се приближава дадена планета, фактор също играе важна роля в интерпретацията на хороскопа. Фундаменталното правило, което намира приложение при определянето на апликиращи планети, можем да резюмираме по следния начин:

Апликиращ (приближаващ се) фактор – Характеристика на съседния фактор

Слънце – бележи онази област в хороскопа, където ще се разгърне потенциалът на нашето “жизнено ядро” на сцената на живота; това, към което е устремен нашият “аз съм”. В женска карта също представя образа (или негова част) на търсения партньор.

Луна – област в хороскопа, която в емоционален аспект се приема за най-важна в живота на родения, често може да бъде свързана с (или да е част от) професионалната му ориентация. В мъжки хороскоп представя образа (или негова част) на търсения партньор.

Меркурий – област, която откриваме за себе си в ментален план и която може да ни донесе “дивиденти” в ментален или в професионално-материален план.

Венера – област, която е ценна за нас, която харесваме, обичаме.

Марс – област, където има най-силна активност и където се инвестира най-много енергия.

Юпитер – област, където можем да постигнем реализация в житейски план и разширяване; професионална ориентация.

Сатурн – област, която изисква от нас полагане на усилия, работа, отговорност и дисциплина.

Уран – област, където ще сме най свободни да изявим индивидуалността си; област, където ни очакват обрати и напрежение.

Нептун – област, където можем да развием чувствителността си към фини енергии и вибрации; област, която може да бъде развита в духовна перспектива. В крайни случаи: област, която трябва да бъде предадена/загубена или от която ни се налага да се откажем въпреки усилията си.

Плутон – област, която подлежи на преобразяване, трансформация; област, в която в течение на живота ще ни се налага коренно да променим позициите си.

*Хирон – област, която подлежи на промяна чрез изправяне пред болка и страхове.

(*) – в случай, ако отчитаме Хирон като един от мажорните фактори в хороскопа.


Публикувано на 18.01.2007.

*

Asol

 • ***
 • 4140
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #4 -: Януари 15, 2011, 03:06:45 pm »
ДУОДИ
Нашият вътрешен потенциал
“The inner man is the substantial reality; while the other one is only an apparition.”
Paracelsus


Автор: Lillie

Дуодите са част от многопластовия анализ на хороскопа и символично те могат да бъдат представени като “втори Зодиак” в границите на всеки отделен зодиакален знак. И това е много интересен Зодиак. Влиянието на дуодите, макар и скрито под “повърхността”, има съществена роля, която не бива да се пренебрегва при интерпретацията на хороскопа. Дуодите не само поставят ударение върху някои радикални точки, а и добавят многообразие от нови нюанси и допълват съдържанието на наталната карта. Дуодите могат да бъдат разгледани като “знаци в знаците” в хороскопа, които полвияват върху дълбоките вътрешни /психологически/ характеристики, които изразяваме в света чрез своя слънчев знак, както и представени от сбора на факторите в картата в контекста на едно свързано цяло. Ако поради едни или други причини тези вътрешни характеристики (на дуодите) биват потиснати, често ги проектираме и върху другите или ги изразяваме несъзнателно като определен вид нагласи и начин на живот.

Традиционно Зодиакът първоначално се разделя на 12 знака, след което всеки от тези знаци се дели на 12 дуоди (в превод от санскрит – dwadasamsa). Всяка дуода обхваща 2,5 градуса от знака. Първата дуода започва със същия знак, в който се намира дадена радикална точка, втората преминава в следващия знак и т.н. съобразно реда на зодиакалните знаци. Така  например, първата дуода на Овен се управлява от Овен (и Марс), втората – от Телец, третата – от Близнаци… По същия начин за Телец: първата дуода се управлява от Телец (Венера), втората – от Близнаци, третата – от Рак… (долу се дава таблица на дуодите).

DWAD-TABLE:

           AR   TA   GE   CA   LE   VI   LI   SC   SG   CP   AQ   PI
PI
0-2.5      AR   TA   GE   CA   LE   VI   LI   SC   SG   CP   AQ   PI

2.5-5      TA   GE   CA   LE   VI   LI   SC   SG   CP   AQ   PI   AR

5-7.5      GE   CA   LE   VI   LI   SC   SG   CP   AQ   PI   AR   TA

7.5-10     CA   LE   VI   LI   SC   SG   CP   AQ   PI   AR   TA   GE

10-12.5    LE   VI   LI   SC   SG   CP   AQ   PI   AR   TA   GE   CA

12.5-15    VI   LI   SC   SG   CP   AQ   PI   AR   TA   GE   CA   LE

15-17.5    LI   SC   SG   CP   AQ   PI   AR   TA   GE   CA   LE   VI

17.5-20    SC   SG   CP   AQ   PI   AR   TA   GE   CA   LE   VI   LI

20-22.5    SG   CP   AQ   PI   AR   TA   GE   CA   LE   VI   LI   SC

22.5-25    CP   AQ   PI   AR   TA   GE   CA   LE   VI   LI   SC   SG

25-27.5    AQ   PI   AR   TA   GE   CA   LE   VI   LI   SC   SG   CP

27.5-30    PI   AR   TA   GE   CA   LE   VI   LI   SC   SG   CP   AQ

И въпреки че дуодите повлияват върху дълбокия вътрешен потенциал на всеки от нас, има начин да окажат влияние и да оставят отпечатък и върху външните измерения на нашия живот и нашата индивидуалност, представена по начина, по който изглеждаме в света.  Дуодите нерядко намират приложение и в ректификацията, защото много често първото ни впечатление за даден човек може да бъде повече повлияно от дуодата на неговия Асцендент, отколкото от нещо друго. Първото впечатление често оставя незабравим отпечатък в паметта ни, то някак си успява да улови това, което е скрито в дълбочина, представено астрологически от дуодите.  След известно време,  вече като повече или по-малко сме опознали човека отсреща, ние започваме да реагираме и да го възприемаме съобразно неговия изгряващ знак, тоест Асцендент.

Не бива да се подценява значението и силата на влияние на дуодите поради тяхната вътрешна и насочена в дълбочина същност, напротив – те могат да бъдат извънредно силни особено в картите на хора с преобладаваща вътрешна ориентация, отличаващи се с творческа индивидуалност. Често влиянието на дуодите става по-силно и по-забележимо с напредването на възрастта, когато повечето от нас стават повече ориентирани към вътрешното, отколкото към външното.  Колкото по-зрели ставате, толкова по-силно можете да усетите начина, по който дуодите ви повлияват и намират манифестация във външния ви живот.

Във връзките и отношенията ни влиянието на дуодите може да бъде много силно. Животът не само ни среща с хора, които отразяват нашите дуоди, а често и несъзнателно проектираме дуодите си върху нашите партньори,  дори когато понякога те в действителност не притежават търсените от нас качества.  Несъзнателното влияние на дуодите понякога може да бъде твърде забележително като ни прави слепи спрямо собствените си проекции, което от своя страна може да направи отношенията фрустриращи или незадоволителни за партньора, който може да почувства, че не отговаря на (и не е) това, което ние търсим в него/нея.  В такива случаи партньорът може да живее с усещането и поставен в аналогична ситуация като мнозина “нептунианци” с тяхната "невидима идентичност".  И колкото по-интензивна и силна е една връзка, толкова по-фокусирано и осъзнато става в повечето случаи влиянието на дуодите…

Като основа за изучаване и анализиране влиянието на дуодите може да послужи наталната ви карта. Представете си, че се намирате в началото на пътя, който ви води към непознатите кътчета на собствената ви идентичност, и ви предстои едно вълнуващо пътешествие навътре, към опознаване на самите вас. По този начин можете не само да изследвате влиянието на дуодите на всички планети и ъгли, а също така и да изчислите “карта на дуодите”, която ще ви предостави едно напълно ново виждане на астрологичните констелации в наталната ви карта – един нов, цялостен, проявен във вътрешния и външния живот образ.

"For according to the outward man, we are in this world, and according to the inward man, we are in the inward world... Since then we are generated out of both worlds, we speak in two languages, and we must be understood also by two languages." (Jacob Böhme)

Всеки път, когато се чудите и изумявате защо двама души с напълно еднакви и идентични на пръв поглед хороскопи могат да бъдат толкова различни, обърнете внимание на дуодите в картите им. Тогава ще забележите как единият от приятелите ви със Слънце или Асц Лъв е наистина “чист” Лъв (Слънце или Асц в лъвска дуода), докато другият е по-критично и аналитично настроен и притежава някои от типичните характеристики на знака Дева (Слънце или Асц в девишка дуода на Лъв), третият пък ще е извънредно чувствителен и състрадателен (Слънце или Асц в рибешка дуода).  Или, например, защо слънчев или изгряващ Скорпион, когото познавате, изглежда толкова контактна, приказлива и светла личност (Слънце или Асц в близнашка дуода на знака Скорпион), и т.н.

Ако искате да продължите пътешествието си по-нататък в дълбочина, бихте могли също така да изчислите тъй наречените “супер-дуоди” като разделите всяка дуода на 12 части, с помощта на които ще добиете представа за още по-дълбок “слой” на вашата индивидуалност. Само запомнете, че за постигане на добри резултати при работата със супер-дуодите часът ви на раждане трябва да бъде наистина точен!

В индийската астрология също съществува разделение на знаците на части, но не по 2*30', а по 3*20'. Наричат се не "дуоди", а "навамши".
При индийците навамшата представлява достойнство на планетите. В индийската астрология достойнство се е давало на планети, намиращи се в своята "навамша". Навамша представлява 1/9 част от знака, т.е. има 3*20'. Изчисляването на частите на знаците става приблизително както при деканатите на Птолемей: редицата на знаците, започвайки от Овен, владее съответните части на знака Овен и редицата продължава до края на Риби. Владетелите на тези части на знака са планети в обичайния ред. Получава се така, че трите огнени знака имат еднакво разположение навамши, знаците на земята имат своя ред, въздуха и водата също.

По-долу се дава таблица с четирите рода навамши - огнени, земни, въздушни и водни.
Навамшите на огнените знаци - Овен, Лъв, Стрелец; земни знаци - Телец, Дева, Козирог; въздушни знаци - Близнаци, Везни, Водолей; водни знаци - Рак, Скорпион, Риби.

От – до    Ari, Leo, Sag         Tau, Vir, Capr      Gem, Lib, Aqr   Can, Sco, Psc
00.00-03.20   Ari, Mars      Capr, Saturn     Lib, Venus   Can, Moon
03.21-06.40   Tau, Venus   Aqr, Saturn   Sco, Mars   Leo, Sun
06.41-10.00   Gem, Mercury   Psc, Jupiter   Sag, Jupiter   Vir, Mercury
10.01-13.20   Can, Moon   Ari, Mars   Capr, Saturn   Lib, Venus
13.21-16.40   Leo, Sun   Tau, Venus   Aqr, Saturn   Sco, Mars
16.41-20.00   Vir, Mercury   Gem, Mercury   Psc, Jupiter   Sag, Jupiter
20.01-23.20   Lib, Venus   Can, Moon   Ari, Mars   Capr, Saturn
23.21-26.40   Sco, Mars   Leo, Sun   Tau, Venus   Aqr, Saturn
26.41-30.00   Sag, Jupiter   Vir, Mercury   Gem, Mercury   Psc, Jupiter


Публикувано на 27.01.2007.

*

Asol

 • ***
 • 4140
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #5 -: Януари 15, 2011, 03:11:38 pm »
КАРТА НА ДУОДИТЕ
Автор: Lillie


Индийците бяха първите, които въвеждат разделението на всеки знак на Зодиака на 12 равни части – дуоди или, на санскрит, dwadasamsa. По този начин всеки знак съдържа 12 дуоди и общият им брой в Зодиака е 144. В индийската система по-голямо значение се отдава на знаците, в които попадат планетните дуоди, а дуодите се разглеждат като фактори с второстепенно влияние в контекста на знака.
Астролозите в Древна Гърция също са познавали и използвали дуодите, а също така и влиянието на градусите.
По този начин може да бъде изчислена нова карта – карта на дуодите, с разглеждане на всяка дуода като един мини Зодиак след определяне в кои дуоди попадат всички важни радикални точки в наталната (или друга) карта. Понякога часът на раждане не е достатъчно точен, за да бъдем напълно сигурни каква е дуодата на Асцендента, освен ако  картата не е добре ректифицирана. От друга страна, дуодите често могат да бъдет добро помощно средство за ректификация на рождената карта.


ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ДУОДИТЕ

Дуодата на всеки фактор в хороскопа може да бъде определна с помощта на таблица на дуодите, като се разделят 30 градуса на всеки знак на интервали по 2*30’. За тази цел всеки фактор в хороскопа се умножава по 12 и след това се превръща в градуси и минути, за да получим цифровата стойност, отговаряща на дуодата на планетата (или друга радикална точка), а не на знака. Дуодите се определят с помощта на таблица, след което се отчитат за всеки по-важен фактор в радикса.

Например:
- Слънце в 28*14’ Дева
- Дуодата на този градус на знака Дева попада в Лъв
- След това умножаваме 28*14’ по 12 и резултатът е 338*48’. Извадете от тях 30 градуса толкова пъти, колкото е възможно (в този случай 330 градуса), и получавате цифровата стойност на дуодата = 8*48’.  Предвид това, че за Слънце в 28*14’ Дева дуодата е Лъв, Слънцето в картата на дуодата преминава в 8*48’ Лъв. Повторете същия начин на изчисляване за всяка радикална точка.

В практиката впоследствие можете да се научите да определяте приблизителните стойности на дуодите без гореспоменатите изчисления. Просто запомнете, че всяка дуода  в радикса е 2,5 градуса = 150 минути. С други думи, 150 минути в радикса отговарят на 30 градуса на знака в картата на дуодите. Разделяйки 150 минути на 30 градуса, получаваме 5.  И така, тези 5 минути в радикса отговарят на 1 градус в картата на дуодите, 10 минути са 2 градуса, 15 минути са 3 градуса и т.н.
 
При изчисляване на картата на дуодите ще намерите необходимите ви стойности в таблицата, като не забравяйте, че 5 минути в радикса се приравняват към 1 градус в картата на дуодите. Стойностите могат да се закръглят към най-близките 5 минути. В нашия случай: “девишката” дуода на Лъв започва в 27*30’ на знака, а Слънцето се намира в 28*14’ – разстоянието е 44 минути (28.15 – 27.30 = 44), закръглено на 45 минути. Като разделим тази стойност на 5 виждаме, че Слънцето в картата на дуодите попада в 9 градуса Лъв. Използването на този метод значително улеснява изчисляването на картата на дуодите.


КАРТА НА ДУОДИТЕ – ИЗЧИСЛЯВАНЕ И ПОСТРОЯВАНЕ

Има два начина да се изчисли и построи картата на дуодите: след определянето на дуодите можете да ги въведете и отбележите в радикса като второстепенни точки, допълващи значението на планетите, като ги нанесете върху наталната карта. Това допринася за по-лесното отчитане на съвпади и опозиции в картата на дуодите – най-важните аспекти в която и да било карта, а след това и интераспектите на дуодите и точките в радикса. Също така по този начин лесно могат да бъдат видяни и домовете в радикса, в които попадат дуодите на планетите.
Другият начин е да се начертае отделна карта на дуодите, която позволява по-лесно да бъдат видяни по-значимите аспектни конфигурации в картата на дуодите и разгледани като едно свързано цяло. След това картата на дуодите се интерпретира като всяка друга карта, с отчитане и интерпретиране на аспектите както в картата на дуодите, така и на интераспектите между дуодите и радикалните точки.

С цел да избегнем хаоса и объркването е препоръчително да се забрави за “малките” /минорни/ аспекти и да се концентрира вниманието върху най-силните мажорни аспекти в картата – съвпади, опозиции, аспектни конфигурации като, например, тао-квадрати и големи тригони. Дори неаспектираните планетни дуоди придобиват специално значение, ако попадат върху планети или ъгли в радикса. Планетните дуоди не само подчертават натални планети и домове, а също така и добавят ново, по-разширено съдържание и променят начина, по който хороскопът функционира. Понякога планетните дуоди могат да бъдат дори с по-силно влияние, отколкото наталните планети, които ‘докосват’.


ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Дуодите могат да бъдат прекрасен инструмент в изучаването и анализиране на потенциала, заложен в картата, в дълбочина и това, което ви мотивира и провокира към действие без да осъзнавате ясно причините. Дуодите могат да имат изненадващо силно влияние и не остават “безгласни букви”, дори когато са неаспектирани. Бихме могли да кажем, че дуодите, макар и да представят нашата вътрешна динамика, нерядко намират и външна манифестация независимо дори от това, че може да ни липсва каквото и да било осъзнаване на тяхното въздействие. Понякога други хора могат да забележат и усетят влиянието на дуодите ни по-добре, отколкото ние самите, защото ги изразяваме навън без задължително да виждаме и осъзнаваме, че го правим и как го правим. Но другите го виждат.
Дуодите не винаги ще ви кажат какво ще се случва във външния ви живот, но те силно повлияват вътрешната страна на нещата като ви дават отговор на въпроса защо действате по начина, по който действате. Мнозина ирационални мисловни и поведенчески модели, както в индивидуалната натална карта, така и в синастрията, намират много силно и ясно отражение в картата на дуодите. Ако ви се струва, че партньорът не ви изслушва или ви гледа/възприема по странен начин, вижте му дуодите. Отговорът може да бъде много ясен: партньорът проектира вътрешните си очаквания – дуодите – върху вас. Или може да реагира по несъзнателен начин, повлиян от дуодите в картата. Във връзки, в които присътства елемент на емоционална дълбочина, дуодите често могат да бъдат по-силни и от влиянието на радикалните фактори.
Нерядко картата ни на дуодите става все по-силна в по-късните години на живота, когато добиваме повече вътрешна, отколкото външна ориентация. Това може да ни донесе нови хоризонти за изява на творческия потенциал или възможно дори нов начин на виждане на нещата в живота, нов светоглед. Някои от нас дори могат да променят ориентацията и приоритетите си в живота, след като картата на дуодите започне да действа по-активно и скритият вътрешен потенциал, креативните измерения на личността потърсят изява във външния свят.

Ако не ви интересува само това какво се случва, а не спирате да си задавате въпроса и защо нещата се случват, какви енергийни потоци вибрират под повърхността, във вътрешния ви свят или този на партньора ви, пробвайте да изчислите и разгледате тази карта. Няма да останете разочаровани. Дуодите са една от малкото техники, които ни дават шанс да погледнем под повърхността на нещата. Всичко, което ни се случва навън, има и своето вътрешно измерение.


Публикувано на 29.01.2007.

*

Asol

 • ***
 • 4140
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #6 -: Януари 15, 2011, 03:14:00 pm »
ЕГИПЕТСКА СИСТЕМА НА УПРАВИТЕЛИТЕ НА ДЕКАНАТИ

 Знак:                І деканат -         ІІ деканат -         ІІІ деканат
ОВЕН:   МАРС -   СЛЪНЦЕ -   ВЕНЕРА
ТЕЛЕЦ:   МЕРКУРИЙ   - ЛУНА -   САТУРН
БЛИЗНАЦИ:   ЮПИТЕР -   МАРС -   СЛЪНЦЕ
РАК:   ВЕНЕРА -   МЕРКУРИЙ    - ЛУНА
ЛЪВ:   САТУРН -   ЮПИТЕР -   МАРС
ДЕВА:   СЛЪНЦЕ -   ВЕНЕРА -   МЕРКУРИЙ
ВЕЗНИ:   ЛУНА -   САТУРН -   ЮПИТЕР
СКОРПИОН:   МАРС -   СЛЪНЦЕ -   ВЕНЕРА
СТРЕЛЕЦ:   МЕРКУРИЙ    - ЛУНА -   САТУРН
КОЗИРОГ:   ЮПИТЕР -   МАРС -   СЛЪНЦЕ
ВОДОЛЕЙ: ВЕНЕРА -   МЕРКУРИЙ    - ЛУНА
РИБИ:   САТУРН -   ЮПИТЕР -   МАРС

*

Asol

 • ***
 • 4140
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #7 -: Януари 15, 2011, 03:22:46 pm »
Планети “Под обсада” (in containment)
“Последователността на планетите в хороскопа често е един от най-подценяваните феномени. Това е фактор, не по-малко важен от позицията на планета по знак и дом”.
Александър Волгин


За планетна “обсада” може да се говори в случай, когато има три разположени една след друга последователни планети в Зодиака. Този начин на разглеждане и интерпретация на планетни ядра идва при нас от индийската астрология. Изключение при тях правят тройките планети, отстоящи една от друга на повече от 30 градуса разстояние – в този случай правилото се игнорира.
Първата планета в групата с включени три планети се разглежда като своеобразна “отправна точка”, като основа/база, от която се тръгва. Втората планета е “ядро”, опорна и балансираща точка в групата, а третата планета показва посоката на движение и “целта”, към която е отправен тласъкът.
За да разберем как да анализираме планетни обсади, можем да вземем три последователни планети в картата и да погледнем върху тази, която стои по средата… тя има нужда от базисна, отправна точка, която да я ‘изтласка’ напред. И първата планета е тази, която може да послужи като точка за “отскок”, като символичен “трамплин”.  По този начин планетата, която върви непосредствено след втората или, по-точно, към която се насочва планетата в средата, символизира дестинацията, към която се отправя втората планета.

Друга метафора, която може да ни помогне да разберем принципа на действие на планетните обсади, е концепцията за “начало-среда-край”. За да направим нещо, трябва да стартираме отнякъде. В случая с “тройки” разположени последователно една след друга планети първата планета символизира отправната точка за втората планета. Последната от трите планети показва къде завършват нещата.

Асцендентът и Медиум Цели в този смисъл се разглеждат като “точки” в картата, а не реални небесни тела. От своя страна те ‘попиват’ влиянието на планетите в картата като го фокусират така, както е и в случая с купсидите на домовете.

*За повече информация вижте:
John Sandebach & Ronn Ballard in Planetary Containments, Seek-It Publications, 1980.


Как да интерпретираме планети “Под обсада”

Независимо каква планета се намира между други две – между Слънце и Меркурий, между Слънце и Венера, между Венера и Меркурий - енергията на планетите се манифестира в живота по много индивидуален начин. Когато Меркурий се намира преди друга планета, при преобладаващо дисонансно въздействие той може да ‘разпилее’ енергията на планетата и да я превърне в променлива, непостоянна. В позитивния си вариант Меркурий в такава позиция дава способност оптимално да се използва енергията по един изобретателен и дори гениален начин.
Юпитер в такова положение показва какъв тип енергия ни ентусиазира. Юпитер, разположен преди друга планета, винаги показва, че роденият трябва да развие вярата си в себе си и в провидението, като използва и интегрира оптимално енергията на планетата, стояща отвъд Юпитер.
Когато Сатурн върви след друга планета, в позитивен смисъл това означава, че енергията на планетата отвъд Сатурн се проектира навън като добива дефиниран и кристализиран вид. Планетата отвъд Сатурн винаги показва какъв тип енергия в повечето случаи предизвиква фрустрация (в индивидуалния живот). Планетата, която върви непосредствено след Сатурн, ще покаже къде роденият проектира усещането си за фрустрация или как той може да го превъзмогне и елиминира.

Когато планетата е ретроградна, можем да си я представим като опитваща се да се върне назад към планетата, стояща преди нея, сякаш се опитва отново да установи връзка с изходната точка, с началото на нещата. По този начин, отдалечавайки се от планетата, към която по принцип се движи, изглежда, че ретроградната планета сякаш иска да ‘избяга’ от точката, с която й предстои да се срещне… По този начин ретроградната планета показва, че енергията й се нуждае от по-близък контакт с отправната точка преди да бъде насочена към крайната цел.

Когато клиентът/консултираният споделя с астролога проблемите си, е препоръчително да се обърне внимание какво казва във връзка с усета си на конкретни планетни енергии, като се издигне на фокус планетата, стояща отвъд онази, за която се пита.


Публикувано от Lillie
05.02.2007.

*

Asol

 • ***
 • 4140
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #8 -: Януари 15, 2011, 03:28:35 pm »
Определяне силата и влиянието на планетите в хороскопа
Автор: Лилия Тодорова ©

В практиката на астролозите е прието планетите да се класифицират според силата им на влияние в хороскопа – кулминиращи, в елевация, издигнати, подчертани…

Особено значение добиват планетите близо до ъглите в хороскопа, т.е. разположени около кардиналните оси Асц-Дсц и МЦ-ИЦ. Прието е да се счита, че планета в съвпад в меридиана е особено изявена в живота на родения, тъй като Медиум Цели бележи “средата на небето” в индивидуалния хороскоп (макар че въпросът за “най-високата” точка, разгледан не само от астрологическа, а и от астрономическа гледна точка е спорен, но няма да го дискутираме тук). Съществуват школи, които отдават приоритет на Медиум Цели или на точката, наречена Зенит. Но при всички положения планета, позиционирана близо до ъглите в хороскопа, добива особен фокус в живота на индивида, определяйки неговата вътрешна и вътрешна идентификация и начина, по който бива възприет в обкръжението, в социума.
И тогава коя е “най-издигнатата” планета, как се определя и как добива този статус, в какво се изразяват ролята и приносът й в контекста на хороскопа и респ. на човешкия живот? Случва се планетата, която дирижира оркестъра в наталната карта, да не е кулминиращата, нито /понякога/ дори ъглова… Най-високата точка в хороскопа наистина е Зенитът, но дали намиращата се там планета ще влияе най-силно и най-благоприятно в хороскопа? Въпрос на дефиниция…
 
При всички положения планета в кулминираща позиция добива специфично “звучене” в картата, но влиянието й се определя според цялостта на хороскопа. Например, нека вземем екзалтирала Венера в Риби в 10 дом, близо до МЦ. На прима виста можем да направим заключението, че изявата на личността по някакъв начин би трябвало да е свързана с красотата, финеса, естетиката, изкуството. Но на практика, в реалния живот това може да не е така. Тогава търсим други акценти в хороскопа, определящи афинитетите на личността – лични и в контекста на социалната (и професионална) реализация.
От друга страна, нека си представим, че кулминиращата планета има слаб есенциален статус в хороскопа, например се намира в знака си на изгнание или падение. Дали тази планета ще е с най-висок рейтинг в хороскопа, дали ще се изявява най-силно и хармонично?

И, накрая - как, по какъв начин се дефинира силата на планетата?
В известен смисъл проминентната планета добива влияние на “владетел” в хороскопа, наред с асцендентния управител. Но, принципно погледнато, влиянието на двете планети трябва да се разграничава - не толкова по сила, а по-скоро по начин на действие. Следва да се обърне и специално внимание на най-точния аспект в картата, в който участва важна лична планета (особено ако е съвпад) – в повечето случаи той действа по особено силен начин и бележи някои от най-ярките, вътрешно присъщи отличителни характеристики на личността.
Не е изключено да има и двойка планети с най-висок рейтинг в хороскопа (както е в случая с търсене и определяне на планети-доминанти), макар че в повечето случаи влиянието на едната взема лек превес. С най-висок рейтинг може да бъде планета-владетел на изгряващия знак, планета в съвпад с някой от ъглите, планета-диспозитор на стелиум, планета-фокус на конфигурация или планета в собствена обител с преобладаващи хармонични аспекти…
Нека се опитаме да дефинираме няколко най-общи насоки, определяйки влиянието на планетите в хороскопа:

•   Дадена планета е най-издигната в хороскопа, т.е. кулминира, когато се намира близо до точката на Зенита или около МЦ, най-високата точка в радикса. Такива планети се намират, така да се каже, “в светлината на прожекторите” в хороскопа, ако ги приемем за актьори, а даден дом – за житейска сцена. Влиянието и ролята на планета, разположена около MЦ, в средата на небето, в повечето случаи  се наблюдава и изразява по много очевиден, драматичен начин в живота на родения и представлява своеобразна фокусна точка, ориентир, пътеводна светлина. 

•   Планета в стационарна позиция притежава силен енергиен заряд. Личните планети (Меркурий, Венера, Марс)  имат приблизителен толеранс от  +/- два дни около точката на началото/края на ретроградната фаза, в рамките на който период те се считат за стационарни (Слънцето и Луната никога не са ретроградни), социалните планети (Юпитер и Сатурн) имат толеранс от +/- три дни, а трансперсоналните  планети (Уран, Нептун, Плутон) – толеранс от +/- четири дни. Лилит никога не е ретроградна, толерансът при Хирон варира според неговото силно неравномерно движение през различните зодиакални знаци в проекция върху еклиптиката. Значението на стационарните фази на планетите не бива да се подценява, включително и в предиктивната астрология. 

•   Планета в ляв или десен съвпад със Слънцето, разположена върху линията на хоризонта. Такива планети също са от значение преди всичко в сферата на междуличностното. Влиянието на тези планети често стои в основата на същностните характеристики на родения и като себеусещане, и пречупено през призмата на другите.

•   Най-ниско поставената планета е тази, която се намира в съвпад с “дъното” на хороскопа, ИЦ. Тя символизира несъзнателното, тъмнината на нощта. Тази планета се свързва с теми в живота, които изискват съзнателна интеграция, т.е. да се научим да ги приемаме и да ги изразяваме адекватно. Периодично тези теми могат да упражняват голям контрол върху живота ни, често дори без да го осъзнаваме и без да си даваме сметка за това.

•   Една ретроградна планета се отличава със своята специфична манифестация на определени теми, които имат “кармично” значение и намират проявление в живота по особено забележим, очевиден начин.

•   Аспектите на дадена планета към ъглите (с изключение на съвпада) имат свойството да зареждат с енергия, когато са хармонични, и да отнемат известна доза енергия, ако са дисхармонични. Колкото е по-тясна орбисата на аспекта, толкова по-силно е изразено енергийното взаимодействие с тази планета.

•   Акцентиране на даден принцип е налице в зависимост от връзката на планетата с конкретен принцип (знак/дом). Една планета в собствена обител, като например Юпитер в Стрелец или в 9 дом, е много силно поставена, определена сила тя получава и според позицията си в сродна (приятелска) стихия. В случая Юпитер се “чувства” добре в знаците от огнения триплицитет и в области, които са му сродни, като например в менталната сфера на Меркурий и Уран. В традиционната астрология широко се използват понятията екзалтация, падение, изгнание и домицил с оглед да се определи силата на дадена планета според нейната позиция в определен “принцип” – знак, дом стихия...

•   Аспектите на дадена планета към други планети могат да сочат за това дали е налице взаимодействие с енергията на друга, “приятелска” планета посредством плавен аспект или хармоничен съвпад, или планетните енергии действат в дисонанс и водят до напрежение и, понякога, блокада, ако аспектът е нехармоничен (или при съвпад с планета-малефик). Тук точността на орбисите също играе важна роля.

•   Планетната позиция добива допълнително “оцветяване” и в зависимост от това в коя част от знака се намира дадена планета, т.е. според деканата, който заема.  Например, Юпитер в първа декада на знака Стрелец не само се намира “у дома си”,  а и заема частта с най-интензивно влияние на този знак, което му дава допълнителни “точки” сила.  Във втора декада на знака енергийното захранване вече не е толкова силно и интензивно; в първата половина на трета декада Юпитер вече се намира в по-“неутралната” част на знака, а във втората половина на последната декада Юпитер вече действа, повлиян от следващия знак. Същият принцип на действие важи и за позицията на планетите в домовете.


Публикувано на 03.04.2008.
 

*

Uran

 • ****
 • 6041
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #9 -: Февруари 09, 2011, 06:43:57 pm »
Лекции по астрология на Ц. Николов
Астрологични домове

1-ви Дом

Управители: Марс, Плутон. Зодиакален знак овен, отговаря на 1-ви мунданен. Слънцето в екзалтация, Сатурн в падение, Венера в заточение.

Основно значение: Егото, азът, животът на родения - основната съдба; тялото и външният вид на човека; сферата на действие на родения - къде ще се изяви (например, рак - домошар); неговите възможности, индивидуалност, душевното му разположение - личност, характер, темперамент.

Други Значения: Здравето, болестите, темпераментът на родения. От този дом могат да се получат сведения за първата третина от живота на родения (цикъл на Уран 84/3=0-28гг). Юношеството, бащиният дом, обкръжението в бащината къща; отношението на индивида към неговите баби.

Органи и части на тялото: Главата без носа, който е под знака на Скорпион.

Мунданна астрология: От 1-ви дом добиваме информация за хората, народа на една държава, здравеопазването, началото на нещата и главното им развитие.

Девиз: "Аз съм"
Това е най-важната и чувствителна точка на хороскопа, която ни говори за отношението на индивида към своя живот, способността му за преработка на опита и реакцията му към окръжаващата го среда. Всяка планета в 1-ви дом, особено ако е в съвпад с Асцендента (Aсц), е много важна за формиране характера на човека и неговия тип на съзнание. Фактически важни са всички планети от 12-ти и 1-ви домове, които отстоят на 3° от Асц (+-3°). По нататък по важност следва зодиакалният знак, в който се намира куспидата на дома, господарят на този знак, всяка планета в аспект с Асц и с диспозитора на Асц (господаря на Асц или още господаря на 1-ви дом).
Всички тези фактори, определящи се от 1-ви дом, показват външността и личните качества (напр. Сатурн в близнаци - хилави гърди, Юпитер в риби - отекли глезени). Зодиакалният знак и домът, в който се намира Слънцето, също дават картина за външността. Телосложението изразява жизнената сила и следователно здравето, което влияе върху тялото.
Слънцето е в екзалтация в овен - олицетворява воля на съзнанието. То има силно отношение към Асц и 1-ви дом, по тази причина всеки, който има добър и силен аспект на Слънцето към Асц ще има силно самосъзнание, силна воля, положително отношение към живота. Марс и Плутон също имат голямо отношение към Асц и 1-ви дом. Марс е планетата на физическото действие, зависеща от желанията, а Плутон е планетата на менталното управление на енергията, свързана с волята и решителността. Също така планетата Плутон е свързана с външната и вътрешната активност и действа много силно, ако е аспектно свързана с Асц.


2-ри Дом

Управител: Венера. Зодиакален знак телец. Луната в екзалтация, Уран в падение, Марс и Плутон в заточение.

Основно значение: Финансовите възможности на родения, печеленето и харченето, материалните интереси, желанието за притежаване на имоти, собственото имущество - паричните отношения (работодател, финансови институции, банки и др.), загуби и печалби, личната и духовна свобода. Парите, придобити чрез лични усилия, за какво се употребяват или харчат. Харчене, снабдяване. Вдъхновение, въодушевление, забавленията, любовта.

Други Значения: Материалните интереси на родения. Собственото имущество - движимо или недвижимо. Светът на усещанията, чувствата и жаждата. Помощ и подкрепа от приятелски настроени личности или покровители, или вреди, нанесени от същите тези личности. Щастието в най-общ смисъл, радостите на живота. Предимства и недостатъци чрез спекулации и начинания, чрез игри и облози, приходи от неочаквани и щастливи случаи, предимства, благополучия или беди в живота на удоволствията, забавленията или любовта. Парични изгоди или обедняване чрез децата.

Органи и части на тялото: Шията, тилът, гръклянът, трахеята и хранопроводът.

Мунданна астрология: Финансите на държавата и народа. Банките, паричната система, търговията.

Девиз: "Аз имам"
2-ри дом е свързан с материалните средства, които са нужни на човека за неговия живот. За да намери тези средства и ги пусне в обръщение той трябва да прави постоянни и непрекъснати усилия. Телецът е постоянен, земен знак, а Земята е най-твърдият елемент, най-устойчив от постоянните знаци. Нужните средства за живот се дават от Земята. 2-ри дом ни говори за способностите на човека да печели пари, да придобива материални ценности. 2-ри дом не показва само колко и как ще печелим парите, но и тяхното количество и вида на недвижимото имущество. Зодиакалният знак на куспидата на 2-ри дом и неговият господар също имат значение, тъй като придобивките изискват взаимодействие на всичките сили на човека. Разположението на зодиакалните знаци и аспектите на планетите към 2-ри дом ни говорят за заработката, загубите и обстоятелствата около тях.
Венера и Луната са свързани с втори дом. Те също имат значение, тъй като придобивките имат същото значение за взаимодействието на всички сили в човека. 2-ри дом показва отговорността на човека пред обществото и как може да му се поверят в неговите ръце дела, работи, също дали ще живее в мир и охолство, това, което сам е обезпечил. Парите не трябва да се трупат само за себе си, а трябва да се използват за другите хора, храна, жилище, дрехи, образование.
Окултно правило (ОП): Който помогне на другите, те на свой ред също ще му помогнат. (Дай, за да вземеш.)


3-ти Дом

Управител: Меркурий. Зодиакален знак близнаци. Юпитер в заточение.

Основно значение: Интелигентността на родения, неговият разум, ума и творчеството.

Други Значения: Собствените братя и сестри, роднини, съседи, познати. Разсъдъчните сили, интелектът, писмената работа като кабинетен труд - писателство, следване в учебно заведение (не само висше), по-точно може ли да се учи или не. Вестникарско и издателско дело, печатарство, кореспонденцията - пощата, посещенията, ръкописи - калиграфия, кратки пътувания, чужди езици, смущения в здравето по време на пътуванията. Врагове и противници - тези, които са от семейството и сред роднините. Слаба волева сила. Пречки в издигането - служебно, обществено. Свободните професии. Склонност към болести, особено на духа (защото управител е Меркурий). Частна дейност. Обстоятелства около името - псевдоними, промени в името.

Органи и части на тялото: Белият дроб, нервите, крайниците - ръцете, раменете и дланите.

Мунданна астрология: Държавни и търговски служители.

Девиз: "Аз мисля"
По пътя на точните възприятия човек е длъжен да избере метод, за да пусне в обръщение натрупаното във 2-ри дом и да определи за какви цели му са нужни тези средства. А за това е необходима яснота на мисленето, която е вече в сферата на 3-ти дом. Това е мислещото съзнание. То оценява и решава на какво да се обърне внимание и къде да се насочи душевната енергия. Ние постоянно осъзнаваме себе си на тази основа - към какво са насочени нашите мисли. Емоционалните реакции и действия автоматически следват основния кръгозор, заложен в архитектурата на мисленето, усилвайки го при това. Хората сами градят своята съдба, благодарение на основния кръгозор, строейки в себе си рай или ад. Меркурий владее фактора на разпознаването (различаването), за да предаде на мислите и действията положително направление.
3-ти дом има работа с преработката и предаването на информацията. Това е дом на практичния ум (хората с развит Меркурий са рационални), той също така изразява контактите с родните братя и сестри, родствениците, съседите, т.е. хората, с които човек ежедневно обменя мисли. 3-ти дом и неговият управител Меркурий, планетите в дома, аспектите към тях и към куспидата на дома, ни говорят за способността на човека да мисли и да изразява своите мисли, за неговата духовна реакция над обкръжението. Важни са също положението и аспектите на Меркурий.
Към 3-ти дом се отнасят вестниците, списанията, книгите, писмата, телефоните, телевизията и др. 3-ти дом показва какъв разум човек донася в този свят. Но тук се има предвид не практичният ум. Всеки е способен да се учи, опирайки се на висшата интуиция, която го свързва със Световното съзнание и може да прекрачи собственото си Аз. Тази способност на интуицията е свързана със съзнанието на целия обществен строй и се изразява с Юпитер, със зодиакалния знак стрелец. Разцветът на тази интуиция достига в зодиакалния знак риби в 12 дом, където Нептун дава висока интуиция. Духът на човека получава висше развитие и е готов за влиянието на висшата мъдрост.
Умният целеустремен труд е изразен от дева в 6-ти дом, в който Меркурий е също управител. 3-ти дом освен до началото на развитието на духа, се отнася и до ежедневните практични мисли. Но това не снижава значението му. Без ясната логика на възприятията и комуникациите ще затихнат интуитивните способности, а заблужденията ще се разрастнат. За това е нужно да се развиват логиката и разсъжденията, като необходими условия.
« Последна редакция: Февруари 09, 2011, 06:56:26 pm от Uran »

*

Uran

 • ****
 • 6041
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #10 -: Февруари 09, 2011, 06:44:50 pm »
4-ти Дом

Управител: Луна. Зодиакален знак рак. Юпитер и Нептун в екзалтация, Марс в падение, Сатурн в заточение.

Основно значение: Бащиното огнище, домът, родителите - бащата при мъжете, майката - при жените. Условията на живот в края на живота (последната третина от живота).

Други Значения: Родното място, взаимоотношенията в родния дом, младостта в първата трета от живота (0-28 гг). Учителите и възпитателите в родния дом (майка, баща, баба, дядо, гувернантка). В по-късните години от тук съдим за дома, къщовността, семейния живот и семейните взаимоотношения. Наследството и родителите, последната трета от живота (56-84гг). Духовното състояние на стари години, религиозното мислене, връзката с отвъдното, окултизма и психическите способности. Наследени предпазположения на характера от родителите, базата на характера. От планетите, които се намират в 4-ти дом, от господаря на дома и аспектите към тях, се съди за характера на човека. Градусът в средата на 4-ти дом е от значение - чрез него става влизането на Аза в майчиния организъм и от там се напуска живота. Жизненият кръг, в който е поставен индивида, колективното дело на родения, груповата му работа - способността му за работа в екип. Общественият живот. Кончината на физическото тяло (в 8-ми дом са обстоятелствата около смъртта), как ще умре роденият - богат или беден.

Органи и части на тялото: Стомах и стомашна дейност, и отношението към лунния сплит.

Мунданна астрология: Селското стопанство, мините, градовете. Интересът към земята, селските имоти и обработването им. Средствата за противопоставяне - пожарни, военни, гражданска отбрана.
4-ти дом определя условията на обкръжаващата среда, които ние сами си създаваме за себе си. Натрупали средства, ние строим изходната база, надеждното убежище. Този дом дава мястото, където ние събираме вещите, средствата за хранене, бельото, домашните битови предмети и украшения. По предметите можем да съдим за човека, за неговите ментални и емоционални способности. Безпорядъкът в непосредственото обкръжение (когато е разхвърляно в къщата) винаги говори за противоречиво и безпорядъчно мислене. 4-ти дом съответства на страната, на сцената, на която се разгръща животът. Всички хора имат късче земя, което те наричат Родина, където те трупат своите материални блага и се грижат за своето съществуване. Понякога нашият дом е ментално-емоционалната среда, в която на нас ни е добре. Тази среда още се нарича зона на комфорт. Този душевен мир ние винаги носим със себе си. Това е наш способ за непроизволни реакции (подсъзнателни подбуди) и емоционални заложби.
Луната е женският рефлективно-реактивен принцип, който се проявява в подсъзнанието (Луната управлява първите седем години на човека) и автоматичните емоционални реакции, които заедно с навиците, се образуват в ранното детство. 4-ти дом е свързан не само с наследствеността и началото на живота, където е било силно влиянието на родителите (особено на майката), но и с края на живота, ако се следват външните и вътрешните условия, които ние сами сме си създали и не можем да изменим.
За физическото тяло 4-ти дом представлява последната обител на Земята. По него се съди за болестите и здравето в края на живота.
Астрологическо правило: За събитията, които ще станат в 4-ти дом ще съдим по аспекта на Луната към куспидата на 4-ти дом и аспектите на Луната към планетите, които са в 4-ти дом.5-ти Дом

Управител: Слънце. Зодиакален знак лъв. Плутон в екзалтация, Меркурий в падение, Сатурн и Уран в заточение.

Основно значение: Творчеството и ума на родения. Създаването и творението в живота - децата, законни и незаконни, изкуството и артистичността на родения.

Други Значения: Любовният и сексуалният живот (еротиката), удоволствията, тайните връзки в интимния живот, жажда и страст. Радостите от живота, чувственност и материални блага. Възможности за печалби и приходи чрез спорт, игри, хазарт, облози, спекулации, начинания в борсовите сделки, шоу бизнес и всичко, свързано с него. Театри, концерти, танци, отклонения и лекомислия, мода, бохемския живот, сексуални заблуждения и отклонения, романтични любовни истории. Лов на щастие, репродуктивна способност, бременност и раждане, преждевременни раждания, аборти, хирургически операции в областта на половите органи. Домът на децата, училището и тяхното възпитание. Сведения за учителите и възпитанието на родения, надеждите и желанията в живота на родения и тяхното изпълнение или неизпълнение. Увеличаване на имуществото чрез наследство и други щастливи случаи. Смърт на децата при раждане и в много начална възраст, смърт на родения в младите му години. Имота на бащата на родения.

Органи и части на тялото: Сърце и гръб, кръвообращение.

Мунданна астрология: Моралът на народа, спекулации, гешефти, посолства. Търговските представителства, театъра, киното. Преподаване и обучение, училища, колежи и университети, спорта, игрите, надбягванията, казината.
Дом на съзидателната самоизява. Този дом ни говори за реда от стадия в развитието на човека, духовното и физическото продължение на себето. 5-ти дом е на децата - физически и духовни. Това е дом на творчеството и изкуството, особено на изобразителното изкуство; на любовните връзки; удоволствията и центровете за удоволствия (банкети, партита и др.; също така на парите, включително на финансовите спекулации. Говори за децата - учене, спорт, обществено признание, творчество. Творческата дейност изисква продължителни усилия на волята, затова 5-ти дом се управлява от Слънцето (знак лъв - постоянен творчески знак на огъня). Тук динамиката на Аза се изразява от Слънцето, любовта да се съзидава и драматизира. Индивидът е пълен с радост от живота и търси това в любимия човек. От тяхното единение се ражда потомството. 5-ти дом е мястото, където универсалното жизнено семе на слънчевите енергии намира своя изява. В 5-ти дом човекът е творец като Бог. Как ще се развият събитията в 5-ти дом съдим от аспектите на Слънцето към куспидата на 5-ти дом и неговия управител, както от Плутон и неговите аспекти към Слънцето и от планетите, намиращи се в 5-ти дом.

6-ти Дом

Управител: Меркурий (дневен), Хирон и Фаетон. Зодиакален знак дева. Венера в падение, Юпитер и Нептун в заточение.

Основно значение: Болестите, строежа на тялото (слаб, висок и т. н.), склонност към заболявания, изхранване, хигиена.

Други Значения: Лечителска наука и терапия, хирургия, операции, телесно устройство (анатомия), недъзи по тялото. Подчинените (при работа не по сърце), слуги, собствената работа, свободната професия (на свободна практика), арендатори и наематели, трудна и слабо платена работа, окултизъм и мистика, отношение с тъста, чичовците, лелите и свекъра, пътуванията из страната, изучаването на човешкото тяло и природните науки (влечение към хуманитарните науки), психически способности, чувствителност, свръхсетивност, малки животни и птици, интелект, духовното богатство на бащата на родения.

Органи и части на тялото: Вътрешните органи и храносмилателния тракт, по-специално, червата.

Мунданна астрология: Масите, народът, здравеопазването, работниците, флотата, военните кораби, армията, войската, полицията, държавните служби.
Този дом подразбира тежкия труд и необходимите методи за развитие на творчеството на 5-ти дом. 6-ти дом и планетите в него, господарят на дома и неговите аспекти, ни помагат да направим извод за отношението на човека към труда и услугите, за способностите на човека, които носят полза и практическа мисъл. В 6-ти дом човек е длъжен да се научи на скромност, да се откаже от блясъка и огнените рампи, за да познае подчинения труд, който в живота на човека играе огромна роля. Ключът към познанието на Вселената, това е да се разбере структурата на един атом в детайли (дева - принципност, перфектционизъм, детайлност), за да се разбере взаимодействието на силите в микрокосмоса, които се проявяват под въздействието на външните условия - това е сложна детайлизация. На ума е нужна дисциплина, за да се разбере животът.
6-ти дом е важен и за процеса на ученето. Достиженията в тази насока зависят от вида и степента на формалното или практическото възпитание, получени по време на подготовката на човека да се научи на труд. Част от отговорността е насочена към детайлите; грижата за здравето на тялото е също така важен инструмент за полезни услуги. 6-ти дом - това е здравето и болестите; това са диетите; приготовляването на храната. Човек трябва да се грижи за дрехите си, които защитават тялото от външните условия и се грижат за неговия топлообмен с външната среда. Посредством дрехите се проявява и общуването.Последователна връзка

Първите шест дома (1-6) имат отношение към Аза на човека.

1-ви дом - характерът на самия човек, неговото физическо тяло, ръстът, неговите особености, телосложението, професията, чувствителните части от неговото тяло, по специално болестите, и влиянието на неговата съдба.

2-ри дом - печеленето, парите и материалните придобивки.

3-ти дом - практичният ум.

4-ти дом - личният, основният бизнес, домът, където живее човекът.

5-ти дом - творчеството и самоизявата.

6-ти дом - самоусъвършенстването на човека, с помощта на неговия труд и служене.

Но голяма част от нашия живот е свързана с човешките взаимоотношения и с обществото. Останалата половина от домовете (7-12) се занимава с това.
« Последна редакция: Февруари 09, 2011, 06:54:45 pm от Uran »

*

Uran

 • ****
 • 6041
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #11 -: Февруари 09, 2011, 06:45:45 pm »
7-ми Дом

Управител: Венера. Зодиакален знак везни. Сатурн в екзалтация, Слънце в падение, Марс в заточение.

Основно значение: Спогодби, договори, контракти, бракът на родения, явните му врагове.

Други Значения: Общественият живот на родения, сътрудничеството, груповата работа. Сериозните любовни отношения, интимните и брачните въпроси, разводите. Роднините по линия на брачния партньор; откритите, явните врагове и противници; опозиция и открита критика; граждански съдебни процеси. Съпругът, съпругата, жилищният въпрос, местоживеенето, обстоятелствата в дома; краят (кончината) на родения, погледнато като брачен партньор. Въпросите по съществуването, професията, търговските обстоятелства, социалното и общественото положение, и тяхното влияние върху брачния живот на родения; връзки с дядото и бабата.

Органи и части на тялото: Пикочен мехур, бъбреци, кожа, слабини.

Мунданна астрология: Войните, неприятелите, враговете, сдруженията, договорите и контрактите на правителствено ниво. Връзките с чужбина. Крадците и убийците.

Девиз: "Ние"
Домът касае всички лични отношения с другите хора, тесните и непосредствените връзки. Този дом ни говори за реакцията на другите хора спрямо нас (към нашите постъпки). Този дом може да се счита за първи дом на лицата, с които човек има кармична връзка и с които е дошъл на Земята. Този дом описва типа на партньора в брака и в други тесни взаимоотношения. Господарят на този дом е Венера, която дарява любов и хармония и която влияе положително на брака и дружбата. 7-ми дом обединява съпружеските връзки, дружбата, контактите с публиката, съдебните дела, съставяне на договорите (като, напр. брачен договор) със съдружниците на родения (съпруг, колеги и др.). В същото време 3-ти дом има работа със самите договори. Под влиянието на Сатурн, който е в екзалтация в 7-ми дом, имаме и тясна връзка с кармата, закона на равновесието - това, което си дал на Света, то и Светът ще ти даде. Господарят на 7-ми дом, планетите в дома, както и резонаторните точки от този дом, ще ни покажат как се развиват законите на кармата. Тъй като Венера е свързана и с 2-ри дом, а Сатурн - с деловите отношения и със споразуменията, то 7-ми дом ще означава също търговия и сделки. Затова тук се разглеждат деловите връзки и обществената работа.


8-ми Дом

Управител: Плутон, Марс. Зодиакален знак скорпион. Уран в екзалтация, Луна в падение, Венера в заточение.

Основно значение: Загубите, смъртта и видът на смъртта, последните години от живота на родения.

Други Значения: Мястото на смъртта, начините на настъпването на смъртта, погребението, обстоятелствата около смъртта. Убийства и самоубийства; наследствата, изпълнението на завещанията; подаръци и дарения от покойници, печалби или загуби от смъртта на други личности, професии, свързани със смъртта (гробари, погребални агенти). Изследване на отвъдното, общуване с хора от отвъдното, спиритизъм, магия, окултизъм, демонични същества, секти, ордени, ложи, тайни общества. Заговори, тайните на родения и на неговото семейство. Сексуалност. Животозастрашаващи заболявания. Зестрата на жената, имотът на мъжа; капиталът на компаниите, съдружията, обединенията, корпорациите и т.н., в които роденият взима участие. Смъртта на децата на родения. Паричните спекулации, печалби или загуби и доколко приятелите (11-ти дом) са свързани с това. Преждевременни раждания, спонтанни аборти.

Органи и части на тялото: Нос, половите органи, семепровод, пикочопровод, анус.

Мунданна астрология: Моралът в държавата и убийствата.

Девиз: "Ние имаме"
Това е домът на съвместните, обществените и наследствените пари или имущество, застраховките, данъците, доходите от съвместните усилия (парите, принадлежащи на партньорите). Ниските егоистични желания, свързани с Марс и скорпион, могат да предизвикат разногласия по въпросите за имуществото, когато единият от партньорите иска да получи общото имущество, за да го използва за своите нужди. Такива мотиви водят до войни (Марс) и смърт (Плутон, скорпион). 8-ми дом се свързва със смъртта и разрушението. В противоположност на 2-ри дом 8-ми означава разрушаване на материалните форми - погребения, завещания, освобождаване от телесната обвивка на духовната душа и завръщане във висшите региони. Затова 8-ми дом е свързан с висшите енергии, които се явяват вътрешните причини за всички физически явления и 8-ми дом се свързва с окултизма и парапсихологията, с висшата математика, атомната физика, окултната геометрия. Благодарение на екзалтацията на Уран и господството на Плутон 8-ми дом е свързан с вътрешния мистичен опит. Човек е в съприкосновение с плоскостите и събитията, лежащи вън от 5-те ни сетива и чувства. Човек може да контактува с безтелесни структури. При тълкуване на дома трябва да се отчетат аспектите на Плутон и Марс към куспидата на 8-ми дом и неговия управител, както и планетите в него.


9-ти Дом

Управител: Юпитер и Нептун (дневен господар). Зодиакален знак стрелец. Меркурий в заточение.

Основно значение: Философията, абстрактен интелект или разум; философски мироглед; духовната еволюция на родения; дългите пътувания в чужбина.

Други Значения: Религия, църква, църковна професия; изкуство, наука; талантите; светоглед; окултизъм, свръхсетивност, пророчество, видения, бяла магия; представи и мечти; интуиция и инспирация (вдъхновение); етика, морал, възпитание, житейски възгледи; стремежи към по-високо развитие; професия на една по-висока духовна основа (духовни учители, гуру); големи, морски и учебни пътешествия, експедиции; връзки с чужбина и с чужденци; болести, нещастия и наранявания по време на големи пътешествия и в чужбина; пребиваване или местоживеене в чужбина; душевни отклонения (дефекти в поведението), религиозно безумие, сектанство, безумие; литература, издателска дейност; зетове и зълви (зълва = сестра на мъжа ти), както и отношението към тях; свободни професии - художници и др.

Органи и части на тялото: Нерви, черен дроб, бедра.

Мунданна астрология: Духовенството; съдийството, съдилищата; науката, правото; могъществото на държавата; едрата търговия; корабите и всичко, свързано с тях.

Девиз: "Ние мислим"
Стрелец съдържа всички велики съвместни мисловни изграждания, такива като: философия, религия, правови системи, законите, висшите учебни заведения, накратко, всички институции, в които са въплатени основните идеи в продължение на развитието на цивилизацията. Стрелец е свързан също с учените, които изготвят наставленията за бъдещите поколения. Знанията, получени по време на пътувания, разширяват човешкия кръгозор. Некачественото формиране на знания би довело до хаос, затова е необходимо общо мислене за управлението на личните и обществените постъпки. Благодарение на висшето озарение, идващо от инстинктивните сили на Нептун и Юпитер се въплащават принципите на мировата любов и хората могат да се свързват с мировото съзнание. Това придава духовност за хармонично общуване с хората. Това вдъхновение се вижда навсякъде на Изток и в източниците на всички велики религии в света. Тълкуването на 9-ти дом - неговият господар, планетите в него и техните аспекти - позволява да се съди за способността на родения да достигне до някаква степен на духовност, развивайки своята мъдрост и колективно съзнание.
« Последна редакция: Февруари 09, 2011, 06:55:34 pm от Uran »

*

Uran

 • ****
 • 6041
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #12 -: Февруари 09, 2011, 06:47:23 pm »
10-ти Дом

Управител: Сатурн. Зодиакален знак козирог. Марс в екзалтация, Юпитер в падение, Луна в заточение.

Основно значение: Деянията, честта и възможностите на родения.

Други Значения: Социално и обществено положение на родения, неговото съществувание, влиянието на брака върху въпроса на съществуванието; професията, сделки - успехи или провали в тази област; слава, власт и напредване в иерархията; службата, дела и действия (за дела и действия 10-ти дом дава единствено връзката - чрез свързването на планетите в дома или управителя на дома (ако домът е празен) с всички сигнификатори на дела и действия (Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон)); доброто име, според моралните и професионални качества; клевети, сплетни, клюки срещу доброто име; поведение, общественост, обществена изява, изобщо основата на съдбата; моралната позиция на родения и неговото положение в обкръжаващия го свят; отношение към майката (бащата) и нейната (неговата) съдба; влиянието на родителите върху професията и изискванията; стремежите на родения, професионалните му способности, характерът му, който се доизгражда чрез професията; съдружниците, колективното дело и груповата работа.

Органи и части на тялото: Колената, състава на кръвта, стомашната дейност, костите.

Мунданна астрология: Политическата власт, правителството, царуването и владеенето. Възможностите. Аристократите, хора на висшите постове.
10-ти дом е свързан с общественото положение на родения и неговото отношение към обществото, в противоположност на личната сфера на родения в 4-ти дом. 10-ти дом е свързан със задълженията на родения пред хората, професионалната и обществената репутация, честта, безстрашието, кармата, отношението към политическата власт. Ако в 4-ти дом се описва общественото положение и степента на образованието на семейството, в което се е родил човекът, то 10-ти дом посочва дали роденият ще може да удържи своя престиж, дали ще го издигне или ще го загуби. 10-ти дом, зодиакалният му знак, неговият господар, планетите в него, както и техните аспекти, показват наличието или отсъствието на способност да се постигне високо положение. 10-ти дом показва честолюбието и неговото проявление, благоволението на началството или изпадането в немилост. Стремежът към власт и положение са тясно свързани с алчността на Марс, който тласка към действие. Ако това честолюбие се влива в жестоката борба за власт, то Сатурн ще изхвърли родения от високата длъжност. Тук работи законът за причината и следствието - кармата, която най-бързо се развързва в 7-ми и 10-ти дом и най-бавно в 6-ти и 12-ти дом. Връзката на Сатурн с 10-ти дом показва също доколко човек ще прояви самодисциплина, организираност. Началникът, мениджърът трябва да имат добре поставен Сатурн (в козирог или везни) и с добри аспекти, посочващи труд и търпение, за да може човек да се прояви. Сатурн екзалтира във везни, който е свързан с контактите и юрисдикцията. Затова и издигането на човека се обезпечава само в случай, когато неговият престиж в очите на публиката е непоклатим и неговите дела са чисти. (Това е методика за тълкуване на общественото положение на човека).

11-ти Дом

Управител: Уран и Сатурн. Зодиакален знак водолей. Меркурий в екзалтация, Плутон и Слънце в заточение.

Основно значение: Приятелите, желанията и проектите.

Други Значения: Характерът на приятелите и тяхната съдба, отношение и връзки с тях. Начало на приятелствата. Приятелства на интимна основа. Надеждите и желанията в живота, както и тяхното изпълнение или неизпълнение. Радостите и приятните неща в живота на сериозна основа. Щастие, игри, сексуален живот, деца. Хармоничен и дисхармоничен обществен живот. Отклонения и заблуди чрез неблагоприятно влияние от страна на приятелите. Помощ и подкрепа от приятелите чрез протекция и покровителство. Имотът на майката, изобщо финансови предимства от други личности. Финансово състояние на родения.

Органи и части на тялото: Подбедрица, прасците, пищял. Сърдечната област, по-специално гърбът. Състав на кръвта.

Мунданна астрология: Парламентът, министрите и законодателството.
11-ти дом показва творческата изява в колектива, в противоположност на самостоятелната творческа изява в 5-ти дом. Планетите в 11-ти дом, зодиакалният знак на куспидата му, аспектите на господаря му, както и аспектите на планетите от 11-ти дом към господаря на дома, ще подскажат за взаимоотношенията на човека с колектива (приятелите), за дружбата, за обмяната на мисли и идеи от всеобщ интерес, мисловните способности за тези цели (Меркурий в екзалтация), лоялността, взаимната отговорност, готовността човекът да се труди заради общите цели (втори господар Сатурн). 11-ти дом е свързан с дружбата, хуманизма, който дарява свобода за духовна изява. Личната изява в 5-ти дом служи за емоционално самолюбие, чия то пряка или косвена цел са еротичните изживявания. Творческата колективна изява в 11-ти дом е от по-висока степен, тя е интуитивна (интуиция: Уран, Нептун), освободена от излишни емоции, затова на индивида се дава по-голяма свобода. 11-ти дом е безличен, тъй като високите духовни принципи на Меркурий, Сатурн и Уран имат отношение към безличната истина и не подчертават собственото Аз.12-ти Дом

Управител: Нептун и Юпитер. Зодиакален знак риби. Венера в екзалтация, Меркурий в заточение.

Основно значение: Това, което е скрито.

Други Значения: Неприятностите, грижите и тъгата. Болестите и ограниченията. Тайните врагове и противници; трудностите, закъсненията, сковаването и пречките; нараняванията, нещастните случаи; кражбите, нападенията, грабежите; загубите, клеветите; доброволно или недоброволно отнемане на свободата; изоставенността и отхвърлеността; затвор, арести, конфликти с учреждения и с наказателния кодекс, криминалните процеси. Болници, санаториуми, старчески домове, лудници, приюти, манастири, прибежища; всички затворени и оградени места, и всичко свързано с тях; бежански и концлагери, резервати. Характерът на враговете на родения, техните действия и интриги. Отношението към свекървата и тъщата. Окултни занимания и способности, свръхсетивност, мистика, религиозните стремления на родения; психическите му способности. Магия; ложи и секти. Благотвотителни занимания. Големи задгранични пътувания; трудности и успехи в чужбина, отнемане на имуществото в чужбина. Духовното богатство на майката. Големи животни и зверове; ловни експедиции. Този дом сочи нещата, необходими за очистването на душата на родения. Те го тласкат към по-високо етично и духовно развитие.

Органи и части на тялото: Нозете, стъпалата. Кръвта, сърцето, храносмилането.

Мунданна астрология: Мястото на работата, тайните служби, затворите, болниците, санаториумите, лудниците, приютите, общежитията и сиропиталищата, лабораториите. Убийствата, неприятелите на държавата, шпионажът.
12-ти дом показва душевното здраве по отношение на другите хора - способността да не те нараняват другите, здравето и ръстът на обществото като цяло, в противоположност на здравето и служенето на родения в 6-ти дом. 12-ти дом е свързан с тези фактори от хороскопа, които ни подсказват за характерните емоционални реакции и рисунъка на привичките, натрупани от безсъзнателните спомени и емоционален опит. Влиянието на дома се чувства в затормозяването на чувствата, в невъзможността човек да се отучи от неосъзнатите привички и автоматичните реакции, неподходящи в конкретни ситуации. Такова поведение е основано на ирационалните безсъзнателни реакции, отрегулирани от полученото удоволствие и избягването на неудоволствието. Обратната връзка с миналия психически опит може да доведе до самосъжаление или бягство от всекидневието. Тази тенденция се връща не към миналото - за което съдим от 12-ти дом - което може да доведе до илюзии в живота. Често вътрешният мир ни представя и възприятия на действителността, които не съответствуват на физическата реалност, което се определя като душевна болест (лудост). 12-ти дом показва сферата, където човек лесно греши. От друга страна този дом води до мъдрост и дълбоко разбиране. Планетите, свързани със зодиакалния знак риби имат отношение към емоционалния принцип на любовта, а неговата висша изява е проникновената любов (екзалтация на Венера в риби). От това съчувствие възниква великодушието в отношенията с онеправданите (Юпитер). 12-ти дом означава път към мистичното вдъхновение. Личността, с помощта на "въображаемата" способност на душата (Нептун) е в състояние да възприема съдържанието на висшите сфери на съзнанието и слизащата от там мъдрост. Възможността да се гребе от богатствата на въображението развива творческите способности на човека.
В ежедневието 12-ти дом е свързан с всички места за уединение, където се решават проблемите с кармата и е възможно общуване с тайните на битието. 12-ти дом съхранява безсъзнателната памет и е свързан с кармата. Той съхранява спомените за минали събития и дела, добри или лоши, и ни свързва съзнателно или подсъзнателно с тези, които имат аналогична честота на колебанията на съдбата. 12-ти дом показва също така тайните врагове, тъй като с помощта на подсъзнателните рисунки, спомнянето и телепатията на подсъзнателно ниво, ние сме свързани с хората, които в миналото са ни оскърбили и които ни нараняват.
Индивидът може да развърже кармичните възли на 12-ти дом, ако съзнателно приеме ограниченията, налагани му от кармата. Ние можем да достигнем до такава степен на съзнание, че да открием обстоятелствата, на които семето е вече заложено в нас. На тази база ние сме собствени пленници. Ако осъзнаем тези условия и проявим готовност да ги поправим в нас, самите ние можем да прекрачим рамките на 12-ти дом.

*

Uran

 • ****
 • 6041
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #13 -: Февруари 09, 2011, 06:48:06 pm »
Разделяне на домовете на тригонална, тетрагонална и опозиционна връзка
Тетрагонална (квадратична) връзка. Тази връзка отговаря на трите качества - кардинално, фиксирано и подвижно. Според това правило домовете 1-ви, 4-ти, 7-ми и 10-ти са свързани.
Първа квадратична връзка включва домовете 1, 4, 7 и 10. Тези домове дават отговор на основните житейски въпроси и представят личностите, с които човек е свързан в настоящия си живот.
1-ви дом представя самата личност, основната съдба, характера и способностите на човека.
4-ви дом представя бащата, родната къща, а по-късно собствения дом и недвижимите имущества на родения.
7-ми дом представя брачния партньор, съдружника, колективния живот и хората, с които роденият влиза в някакви стабилни връзки.
10-ти дом представя майката, личното съществуване, социалното и общественото положение.
Втора квадратична връзка включва домовете 2, 5, 8 и 11, които се покриват от неподвижното качество на елементите и показват материалното състояние на личностите, посочени от съответните кардинални домове. Това са домовете на материалните състояния, на парите и на светските наслади.
2-ри дом показва собственото имотно състояние, изворите на приходите и печалбите със собствен труд.
5-ти дом дава ключа към имота на бащата (той е втори от 4-ти дом) и към парите, които могат да бъдат спечелени по-пътя на щастливия случай и всякакъв вид спекулации - игри, хазарт, облози, борсови сделки и др.
8-ми дом показва материалното състояние на брачния партньор (2-ри от 7-ми дом), на съдружника или сдружението, и възможностите на родения да се възползва от тях.
11-ти дом показва състоянието на майката и парите, получени чрез протекции, покровителство и полезни приятелства.
Трета квадратична връзка включва домовете 3, 6, 9 и 12. Тази връзка е на променливото качество и показва духовното богатство на личностите от кардиналните домове, както и разширяването на собствения духовен хоризонт. Основно се разглеждат планетите Уран, Нептун и Плутон.
3-ти дом показва собствения духовен актив - интелектуалните, моралните и духовните качества, също и собствените усилия чрез учене да се постигне духовно усъвършенстване.
6-ти дом показва духовния актив на бащата и възможностите за трупане на опит по пътя на личната дейност.
9-ти дом дава ключа към духовното богатство, към силите на разума на брачния партньор и на съдружника, при което роденият сам търси, чрез пътуване в чужбина и чрез етични стремления, да разшири своя кръгозор.
12-ти дом дава възможност да се опознае духовния актив на майката и по пътя на страданията роденият да достигне най-голям духовен растеж.
Тригонална връзка. Тригоналната връзка се базира на стихиите. Ако квадратичната връзка между домовете свързва астрологичните качества, то тригоналната се осъществява според астрологичните елементи (огън, въздух, вода и земя).
1-ви тригон. Той се идентифицира с огнения елемент и се свързва с домовете 1, 5 и 9. Този тригон се отнася до тялото на родения, до неговата личност и до нещата, които служат за неговото по-нататъшно светско и духовно развитие.
1-ви дом сочи тялото, външния вид, характера, телосложението и основата на съдбата.
5-ти дом представя материалните интереси и стремежи на родения, възпроизводството, както и всичко, което Азът може да предложи на тялото откъм удоволствия и приятности. В този дом се изявяват телесният устрем, страстите и творчеството.
9-ти дом представя духовната насока, разширението на духовния кръгозор чрез научни или религиозни занимания, пътешествия в чужбина и чрез развитие на личните способности, таланти и възможноцти. Този дом сочи спорта, упражненията за тялото, било конен спорт или нещо друго, чрез които Азът се тренира както физически, така и духовно.
2-ри тригон. Този тригон обхваща земните знаци (домовете 2, 6 и 10). Тези домове показват помощите, които ще облекчават съществуването на родения и ще улесняват неговия житейски път и ще сочат необходимите условия, без които борбата за съществуване не е възможна.
2-ри дом. Трябва да бъдат потърсени изворите на приходите, за които дава отговор този дом.
6-ти дом. Другото необходимо условие в борбата за съществуване е здравето на тялото и на духа, за да намерим работа, тъй като без работа няма печалба. На това помагат служители и подчинени. Всичко това се представя от този дом.
10-ти дом сочи професията, социалната и пбществената позиция, които са важни фактори за работата на родения, печалбата и натрупване на капиталите. При това особена цена имат честта и уважението, славата, властта и великите дела.
Ако тези домове са лошо аспектирани, то Азът ще трябва да води тежка борба за съществуване.
3-ти тригон обединява домовете 3, 7 и 11, които спадат към въздушния елемент и представят всички онези личности, с които Азът ще има по-тесни връзки по време на живота си, т.е с тези, с които съществуват кармични отношения.
3-ти дом показва интелигентността на родения, неговият разум, ум и творчеството.
7-ти дом. В този дом намираме ключа към брачния партньор, към съдружника и към личностите, с които Азът ще трябва да действа съвместно, но също така и откритите врагове и противници, т.е. тези личности, с които недоразуменията трябва да се уреждат по правен път. Тук откриваме и ключа към близките сродници.
11-ти дом сочи приятелския кръг и дава възможност да се опознаят покровителите и защитниците, на които Азът може да разчита в живота си, също така и всички личности, с които съществува любовна, сексуална и някаква друга връзка на удоволствието. Този дом сочи и децата, които са свързани кармично с Аза.
4-ти тригон обединява домовете 4, 8 и 12, които спадат към водния елемент. От тук се вижда приключването на земното съществуване, както и духовния опит на Аза, т.е. от тези домове виждаме как роденият ще напусне земния свят в духовен или материален аспект.
4-ти дом ни дава ключа за разбирането на последната третина от живота (от 56 до 84 г.) и напредналата старост. От тук разбираме дали роденият ще почине беден или богат, как ще настъпи неговият край (в немилост, при децата и т.н.), кои ще са духовните и материалните интереси на родения, които ще изпълнят неговата последна трета от живота. Този дом показва и края на физическия живот, но не като болест, а като обстановка, например погребението.
8-ми дом ни дава ключа за кончината на физическото тяло, за смъртта и обстоятелствата, свързани с нея, както и опитите да се хвърли поглед в тайните на природата (минаване през тунел) и да се надникне зад булото на смъртта.
12-ти дом. Той също дава възможност да се види краят на физическото тяло, освен това този дом си поставя за цел преодоляване на земните страсти и на всички съществуващи човешки слабости, както и тяхното отмиване. Това е домът на очистването и под неговото влияние човек чрез страдание стига до понататъшно етично, духовно и религиозно развитие.
« Последна редакция: Февруари 09, 2011, 06:57:46 pm от Uran »

*

Uran

 • ****
 • 6041
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #14 -: Февруари 09, 2011, 06:48:51 pm »
Опозиционна връзка. Тук противоположната кореспонденция е най-силна. Два противоположни дома се допълват взаимно чрез това, че всеки дом със своите обстоятелства среща в противоположното поле своя полюс и чрез това противоположните домове служат за общи цели. Тази противоположност (или допълване) се осъществява приблизително по следния начин:
1-ви - 7-ми дом. В първи дом срещаме "Аз", в 7-ми дом - "Ти". Всички личности, с които Азът води един по-тесен съвместен живот са поставени на тази страна (7-ми дом) за уравновесяване.
2-ри - 8-ми дом. Във втори дом търсим личното състояние и личната парична придобивка. Противоположно на това 8-ми дом показва парите и имота на другите личности, с които индивидът е свързан по-тясно - брачния партньор, съдружника и др. От 8-ми дом се виждат също така наследствата и подаръците, които идват от другите личности. И двата дома ни говорят за паричните взаимоотношения на родения.
3-ти - 9-ти дом. В трети дом търсим духовния капитал на Аза, силите на разума и духовните качества, а девети дом дава духовния актив на другите хора, застанали на страната на Аза. Чрез това се извършва една взаимна обмяна на мисли и мнения, чрез които израстват силите на собствения разум, тъй като от тези хора човек бива поучаван (хора от следването в университети, свещеници, учени, оратори, адвокати и т.н., от които Азът получава съвети и подкрепа. 3-ти дом говори за кратки, а 9-ти - за далечни пътувания. Каквото Азът не може да намери в страната го търси в чужбина. 3-ти дом показва братята, сестрите и роднините на родения, докато 9-ти дом дава сведения за братята, сестрите и роднините на брачния партньор.
4-ти - 10-ти дом. Ако в 4-ти дом търсим обстоятелствата около родения, то 10-ти дом сочи майката на същия. От 4-ти дом съдим за младостта и за залеза на живота, докато 10-ти дом ни дава средния период от живота (активната възраст). Двата дома се допълват и чрез това, че собствеността, обзавеждането и недвижимите имоти са зависими от професионалното положение, от социалния и обществен статус на родения.
5-ти - 11-ти дом. Тези домове сочат децата. От тях, обаче, не могат да бъдат отделени "Аз и Ти", т.е. 1-ви и 7-ми дом. В долната полусфера на хороскопа 5-ти дом се извежда от 1-ви, от Аза, а в горната полусфера 11-ти дом се извежда от 7-ми дом, от другия - брачния партньор (11-ти дом е 5-тият подред дом, ако се брои от 7-ми). Двата дома са домове на приятелството и на любовните връзки, тъй като от приятелствата започват и любовните отношения. Разликата се състои само в това, че връзките от 5-ти дом са с по-лек характер и по-повърхностни от тези в 11-ти дом, където те се изразяват по-здраво и по-сериозно. 5-ти дом означава също така лекото, забавното изкуство и веселия живот, докато 11-ти дом ни разказва за сериозното, класическото изкуство.
6-ти - 12-ти дом. 6-ти дом се допълва от 12-ти дом особено чрез това, че 12-ти дом сочи онези обстоятелства, които са неблагоприятни и които могат да бъдат преодоляни само с много старания, лишения и мъки, и с много напрегната работа. 12-ти дом създава горчилката, като по-този начин принуждава към повече работа, труд и служене, все неща, отнасящи се към 6-ти дом. От напрежението тялото се разболява и става недъгаво. 6-ти дом и Азът посещават болници и санаториуми - 12-ти дом - с цел лечение. Противоположностите на тези два дома се изразяват и чрез това, че 6-ти дом означава малките животни, домашните, а 12-ти дом - големите животни (кон, крава, бивол и т.н.) и зверовете. Накрая, от 6-ти дом съдим за свекъра (тъста), а от 12-ти - за свекървата (тъщата).


Характеристика на домовете по стихии, кръстове и тригони
Характеристика на домовете по стихии. Първото смислено натоварване носи знакът на зодиака, който е включен в дома. Ако в дома има два знака, то основен ще бъде по-дългият по градуси знак. От него се определя и управителя на дома. Ако един от знаците е кардинален, то той винаги е основен за дома.
Характеристика на домовете по кръстове.
Кардинален кръст: 1, 4, 7, 10. Тенденциите на ъгловите домове са да се проявяват рязко и силно.
Неподвижен, фиксиран кръст: 2, 5, 8, 11. Тези домове са последващите или средните. Когато тези домове са наситени с планети, предразполагат към много устойчивост, упоритост и инат - роденият за дълго се закрепва на всеки етап, достигайки набелязаните цели. Събитията в живота му са по-малко ярки, но са с траен характер.
Подвижен, мутабелен кръст: 3, 6, 9, 12. Това са падащите или кадентни домове. Колкото повече планети има в тези домове, толкова по-малко устойчивост има в живота на родения - хороскопът е много слаб и податлив на чуждо влияние. По такъв хороскоп е трудно да се прогнозира и да се гарантира за качеството на прогнозата.
Планетите в ъгловете домове се проявяват най-ярко и дават тип "ян" на космограмата. Планетите от средните домове дават тип "ин". Падащите домове дават тип "ден" - хармония между тип "ин" и тип "ян".
Обединение на домовете и знаците по тригони (стихии). Те определят тези психологически качества, които ние придобиваме в процеса на жизнената динамика. Това, което зависи от силните планети в тригона, определя доминантата в живота в качествата, свързани със стихиите, разкрива способностите, показва пътя на развитие на самия човек и обкръжаващите го процеси.
1-ви тригон - живот. Включва домовете 1, 5, 9 и знаците - овен, лъв, стрелец. При голямо струпване на планети в тригона човек ярко разкрива своята творческа индивидуалност и в своя живот се стреми към активна, наситена с пълноценност, творческа работа. Често се явява като генератор, създаващ ритмите на другите хора.
2-ри тригон - дейност. Включва домовете 2, 6, 10 и знаците - телец, дева, козирог. Олицетворява реалната и твърдата жизнена обстановка - въплъщение на земната трайност в материалния живот. Колкото повече планети има в този тригон, толкова човек е по-свързан със земния реален живот и с практиката, толкова повече придобива и укрепва земните черти на земните знаци. Това са хора, утвърдили се в живота - учени, философи, прагматици и др.
3-ти тригон - връзки. Включва домовете 3, 7, 11 и знаците близнаци, везни, водолей. Олицетворява лозунга "братство, равенство, свобода". Този тригон носи на човека много контакти, обновяване на връзки, информация, учене и показен живот.
4-ти тригон - трансформация. Включва домовете 4, 8, 12 и знаците рак, скорпион, риби. Такъв човек се реализира чрез разрушаване и преодоляване на препятствия. На ниско ниво показва тайни врагове и препятствия, слабост, зависимост, податливост, разрушение и саморазрушение, комплекси и насилствено заточение. На висше ниво има възможност за трансмутация и високо издигане още в този живот, изменяйки жизнените проблеми. Придобивайки окултен опит, хората с висше ниво леко се прераждат, но ако човек не работи над себе си, той може да стане податлив на нисше влияние - фантастичен подход към живота, самота и болести, отшелничество. Може да се стигне до тотално разрушаване на собствения живот. Тригонът е много важен и изисква проработка.

« Последна редакция: Февруари 09, 2011, 06:59:50 pm от Uran »

*

Uran

 • ****
 • 6041
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #15 -: Февруари 09, 2011, 06:49:34 pm »
Устройство на астрологичните домове и тяхната връзка със зоните и квадрантите на хороскопа
Зони на хороскопа. В хороскопа има три зони, включващи домовете от 1-ви до 4-ти, от 5-ти до 8-ми и от 9-ти до 12-ти. За живота на човека се съди и в зависимост от броя на планетите във всяка зона, като те свидетелстват за това, какво ще бъде проявено и изработено в течение на живота. Всяка зона може да включва всеки знак, в зависимост от разположението на домовете и тяхната големина (в градуси).
1-ва зона - творчество, включваща домовете от 1-ви до 4-ти и знаците овен, телец, близнаци и рак. Това е зоната на първичното проявление в живота, на творческия егоизъм. Тя дава динамичен импулс всичко да се узнае, да се пипне. При много планети в 1-ва зона човекът активно се проявява и живее, обаче за себе си, не се ориентира към никого.
2-ра зона - стабилизация, включва домовете от 5-ти до 8-ми и знаците лъв, дева, везни и скорпион. С много планети в тези домове човек ще се стреми към златната среда, към завършеност, хармония и няма да се опитва да променя нещата.
3-та зона - трансформация, включва домовете от 9-ти до 12-ти и знаците стрелец, козирог, водолей и риби. Зоната дава променливост, разрушаване на старото и създаване на новото. Човекът не е удовлетворен от старите условия. Той постоянно се изменя и усъвършенства своя живот, изоставя старите си позиции и заема нови.
Оценката на планетите в зоните не е количествена, а качествена. Планетите могат да бъдат малко, но ако те са силни по статус (бал), те засилват влиянието на съответната зона или полусфера. Оценката се прави по същите балове и коефициенти както и самия хороскоп.
Полусфери на хороскопа. В източната полусфера ти правиш карма на другите, в западната - другите правят на теб, т.е ти изкупуваш кармата.
Източна, около Асц, "ян". Тя включва домовете от 10-ти до 3-ти. Човекът живее със своите идеи, околната среда не му влияе. Той е егоцентрист, зает със своето собствено развитие, като хвърля върху другите всичките свои проблеми. Такъв човек живее сам, не осъществява енергиен обмен със средата, не се влияе от околните. Той не се вписва в общата система, а си създава своя.
Западна, около Дсц, "ин". Във формирането и развитието на човека голяма роля играят средата и обществото. На родения му е трудно да бъде сам. Развива се само чрез другите хора. Забележим е само в обществото, него винаги го включват (завличат) в обществените процеси. Целият му живот е на показ, а в добрия случай е увлечен в общите идеи на колектива и партиите.
Горна, около М.С., южна, "ян". Съществува пълно отделяне от традициите и източниците на възпитанието, честолюбие, желание да се отдели (от калта към върха). Такъв човек напълно изменя условията на своя живот, животът му е забележителен, може да достигне своите набелязани цели - това са хора политици, мисионери, с активна възможност да се отърват от всичко старо и да постигнат новото.
Долна, около I.C., северна, "ин". Човекът е сам, потънал в себе си, излезнал е от активната жизнена борба. Нещата вътре в него може да се разкрият само в тесен кръг или всички жизнени обстоятелства ще бъдат тайна. На него не му е разкрит огромен жизнен потенциал или той не го реализира. Това е интровертен тип. Много от живота си скрива в себе си. Има голяма връзка с предците си, с тези, които го направляват. За такива хора външните обстоятелства са малко по сравнение с вътрешните събития.
Полусферите определят нашите черти, изработени в живота. Ако има много планети в горната полусфера (или те са силни) роденият е екстраверт. Той се проявява през целия си живот. Искайки да живее вътрешен живот, той не може. Ако има много планети в долната половина човекът е интроверт, товарът е ориентиран към вътрешния процес. Преди всичко той скрива всичко в себе си. Източната полусфера предполага още независимост, човек, който малко се влияе от другите хора и който упорито гони своята линия в живота. Повече планети в западната половина определят човек, който се влияе от околните и който е податлив на общественото мнение. Сами планети в коя да е полусфера се наричат синглетони. Те са като ръчки - модел "ведро", трябва щателно да ги прегледаме и да съобразим на коя страна е насочена "ръчката". Фиктивните планети (точките) не могат да бъдат "ръчки".
Квадранти на хороскопа. Квадрантите ще се разглеждат според наличието на повече или по-малко планети в тях и във връзка с възрастта на човека.
1-ви квадрант - овен, телец, близнаци - начало на кармичен път.
2-ри квадрант - рак, лъв, дева - младост. Кармата е повече узряла, но човекът е още ученик.
3-ти квадрант - везна, скорпион, стрелец - зрялост. Човекът се е осъзнал, развил се е и върви към творческо отдаване.
4-ти квадрант - козирог, водолей, риби - старост. Уреждане на сметките, преход към ново ниво - смяна на дрехата.
1-ви квадрант - 1-3 дом, (0-21г). Човекът е стихиен в този си живот, поддава се на инфантилни тенденции, всичко пробва, за всичко се захваща. До 18-20 годишна възраст се полагат главните жизнени ритми, като всичките ритми се залагат до 21 годишна възраст, даже ако няма на лице реални резултати.
2-ри квадрант - 4-6 дом, (21-42г). Тук се разглежда човекът като ученик, активно обучаващ се, познаващ новото, нуждаещ се от ръководство, човек, който определя своето творческо начало. Заложените от по-рано ритми започват да се проявяват и да дават резултати. Планетите показват какво трябва да се прояви в тази четвърт от живота.
3-ти квадрант - 7-9 дом, (43-63г). Творческо отдаване, подем на енергията, обществена дейност, периоди на борби и самоотвърждаване. В 7-ми дом е средата и обществото, в 8-ми дом са рискът и опасностите, в 9-ти дом е светогледът, разкриване на възможностите, разширяване на активността. Този квадрант указва на какво трябва да се обърне внимание, какъв е заложеният потенциал и как точно да се използва.
4-ти квадрант - 10-12 дом, (63-84г). Достигане на целта, приключване на сметките, преход на ново ниво. Тогава хората правят рекапитулация на своята дейност. Такъв човек се ражда зрял, той няма активно творческо начало. При него всичките ритми са заложени в старостта и резултатите се получават тогава.
При разхвърлян тип планети равномерно по квадрантите не е забележим нито един етап от живота на човека. При празен квадрант човек в "квадранта" живее с енергията, натрупана в предишния квадрант или чака бъдещ етап от своето развитие. Трябва да се следи не само броят на планетите по квадранти, но и техния статус (бал). Квадрантите в хороскопа показват върху какво са заложени главните ритми, на какъв жизнен етап роденият ще се прояви като личност. Квадрантите определят върху какво са заложени главните ритми, какви са извършените грешки от родения, какъв изход трябва да се търси и какви плодове могат да бъдат пожънати в различните периоди от неговия живот. По квадрантите на хороскопа не бива да съдим за кармата на родения.
Забележка: Квадрантите могат да се срещнат с обратна номерация: 10-12 дом - 1-ви квадрант и т.н. Те имат значение за духовната същност на човека.
Протяжността на квадрантите варира и може да отговаря на аспектите 72°, 80°, 90°, 108° и 120°, като се използват стандартните орбиси. Според това дали аспектът е хармоничен или не, може да се съди за развитието на човека в съответната на квадранта възраст. Например, тридецил - добро развитие, квадрат- човекът ще бъде теглен в различни посоки в своя живот като Андреевия кръст.

*

Uran

 • ****
 • 6041
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #16 -: Февруари 09, 2011, 06:50:13 pm »
Съставни части на домовете. Управители на домовете
Заключени (интерсептирани) знаци
Пример. Куспидата на дома е в 25° рак, а куспидата на следващия дом е в 15° дева. В първия дом лъвът е интерсептиран знак.

В някои случаи цял един знак (30°) може да бъде включен в един дом. Такъв знак е сходен по информация с планета в заточение. Качествата на знака се проявяват скрито и е възможно изобщо да не се разкрият. Само знак, който е разделен от граница на дом, твърдо работи и се развива. Заключеният знак показва тези качества, на които роденият е длъжен да се опира и да ги развива изкуствено, за да направи живота си ярък.
Истински заключен знак е този, в който няма нито една планета.
Лъжливо заключен знак е този, в който има планети. Тези планети действат повече тайно и от тях се получава по-малко осезаем опит - получават се удари по функциите на тези планети и не се разбира от какво и защо е този бой.
Заключеният знак придава на дома пасивност, ако в него няма планети. Ако в дома има силни планети, те усилват знака. Планета в заключен знак действа хаотично, повече влияе на личността под действието на външните обстоятелства, отколкото на самите външни обстоятелства, тя в някаква степен компенсира пасивността на знака. Понякога е по-добре заключени планети да не се проработват (зли показатели от планетите злосторници - Уран, Нептун, Плутон, Сатурн и може би Марс).
Често заключени знаци се срещат в 1-ви и 7-ми дом или в 6-ти и 12-ти дом.
Деление домовете на третини
Всеки дом на хороскопа се дели на три части. Това е идентично с декадите на знака. Всяка третина има отношение към една трета от човешкия живот (Урановият цикъл: 84/3=28; 1-ва третина - 0-28г, 2-ра третина - 29-56г, 3-та третина - 57-84г). Третинките не са равни, а са пропорционални на протяжността на домовете. Изчисляването на третинките става по следния начин: разглежда се квадрантът, който съдържа дома и се определя в какво пропорционално отношение един към друг се намират домовете от квадранта в зависимост от тяхната големина в градуси и минути. Това отношение се използва при разделянето на всеки дом от квадранта на третинки. По същия начин се изчисляват третинките на домовете от другите квадранти.
Забележка: Срещуположните квадранти съдържат равни по големина домове, затова е достатъчно да се разделят на третинки само домовете от 1-ви и 2-ри квадрант. Трябва да се обърне внимание в коя третина попадат планетите от дома, защото всяка третина носи своя собствена информация.
Методология на изчисляване на третинките: Нека домовете в квадранта да са съответно:
1-ви - a°   2-ри - b°   3-ти - c°
Сумарната дължина на квадранта е: a+b+c градуса.
1-ви дом от квадранта представлява a/(a+b+c) = ч1 част от целия квадрант.
Аналогично 2-ри дом представлява b/(a+b+c) = ч2 част и
3-ти дом -       c/(a+b+c) = ч3 част.
Следователно третинките във всеки дом от квадранта са в съотношение ч1 : ч2 : ч3 и
за 1-ви дом те са a*ч1 (a*а/(a+b+c)), a*ч2 (a*b/(a+b+c)) и a*ч3 (a*c/(a+b+c))
за 2-ри дом - b*ч1 (b*а/(a+b+c)), b*ч2 (b*b/(a+b+c)) и b*ч3 (b*c/(a+b+c))
за 3-ти дом - c*ч1 (c*а/(a+b+c)), c*ч2 (c*b/(a+b+c)) и c*ч3 (c*c/(a+b+c))
Куспида, връх и основа на дома
Всеки дом има свое начало - граница на дома, която се разглежда по-специално и показва как започваме работите, свързани с този дом. Това е началният градус на дома, който се нарича куспида и който изследват съгласно управителя на този градус.
Връх на дома - това е центърът на дома, неговият среден градус или аритметичната половина на дома. Отчитането става от първата половина на дома, която е ин и започва от куспидата. Втората половина на дома, която е ян, показва целта, която сме си поставили във връзка с работите, отнасящи се до дома и как ние ще постигнем или няма да постигнем тази цел. Основа на дома е последният градус на дома, т.е. куспидата на следващия дом. Тя показва как ние свършваме работите, свързани с дома. Това се разкрива и посредством управителя на знака, сибианския градус и неподвижните звезди.
Планетите, лежащи в тези главни точки (куспида, връх, основа) обезсилват (изтриват) всички останали характеристики на дадения градус, освен критичните градуси (виж Ян Кефер) и неподвижните звезди, които съхраняват своето влияние за цял живот. Планетите от главните точки се проявяват в работите на дома в течение на целия живот, особено разположените на куспидите, като най-силно е влиянието на +-3° от куспидите. Това влияние е особено важно и може да служи за корекция към часа на раждане (ректификация). Неподвижните звезди при съвпад с куспида или планета имат орбис, който зависи от звездната им величина и е съответно +-10', +-30' и 1°.
Първата половинка на всеки дом (от куспидата до върха) е ин-потенциалът, с който сме дошли. Втората половина на всеки дом (от върха до основата) е ян - това, което ние сме успели самостоятелно да създадем и придобием.
Управители на домовете Истински управител (алмутен) на дома е тази планета, която управлява съответния зодиакален знак, намиращ се в дадения дом. Господарите на домовете дават главната информация за домовете на хороскопа и за събитията в живота.
На кардиналните (ъгловите) домове управителят на куспидата е управител на дома.
Всеки хороскоп си има свой господар (алмутен, диспозитор), който се определя от знака на входящия дом. Ако Асц е в зоната на 29-30 градуса ще имаме два господаря. В този случай работите, свързани с този дом, ще бъдат ярки, богати, откроени.
Правило: Винаги трябва да се отдава предпочитание на първия управител.
За неъгловите домове управител на дома е планетата управител на този знак, който владее по-голямата част от дома. Ако има два знака с равен брой градуси в дома, тогава домът се управлява от управителите на двата знака, но предпочитание се дава на първия управител, този, който владее куспидата на дома.
Ако в ъглов дом има заключен знак, то неговият управител ще бъде свободен управител на дома. Тази планета ще се прояви в зависимост от свободната воля на човека. За хороскопа тази планета не е така важна. Тя се проявява спонтанно, стихийно, но не там, където е управител, а там, където е разположена в хороскопа. Нейното проявление ще бъде непредсказуемо, като скрит резерв. Планетата подтиква човека Ако той не работи върху нея, то и тя няма да работи. Ако се развива тази планета, то съдържащият я дом ще се прояви ярко със своите качества. В средните и падащите домове заключеният знак не излъчва свободен управител, защото там планетата-управител е повече скрита за проблемите на домовете и трябват много повече усилия за нейното проявление.
Опозитор на дома - това са тези планети, за които съответният дом в хороскопа служи за място на изгнание (заточение). На такива планети статуса се понижава. Пример: Венера в 1-ви дом, Марс в 2-ри дом.
Елеватор (издигнат господар, господар в екзалтация). Планетата се намира в дом, съответващ на нейната екзалтация. Пример: Слънце в 1-ви дом.
Паднала планета. Планетата се намира в противоположния дом на нейната екзактация. Пример: Сатурн в 1-ви дом, Уран в 2-ри дом.

*

Uran

 • ****
 • 6041
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #17 -: Февруари 09, 2011, 06:50:53 pm »
Интерпретация на домовете
Интерпретацията на домовете върви по схемата:
Зодиакалният знак, който се владее от дома.
Господарят на дома.
Сигнификаторът на дома (например, на 1-ви дом е Марс).
Информацията, идваща от планетите в дома.
Частичната информация, получавана посредством съпоказателите куспида, връх, основа и третинки на дома.
Господари на третините на домовете Господарите (алмутените) показват в коя третина от дома жизнените проблеми, свързани с дома, ще бъдат най-значими. Всеки дом съдържа информация за 84 години (Уранов цикъл), като всяка третина определя 84/3=28 години. Ако човек живее повече от 84 години трябва да се върне обратно на 1-вата третина.
Сигнификатори на третините на домовете
Дом    1/3   2/3   3/3
1-ви   Марс   Слънце   Юпитер
2-ри   Венера   Меркурий   Сатурн
3-ти   Меркурий   Венера   Уран, Сатурн
4-ти   Луна   Плутон, Марс   Нептун, Юпитер
5-ти   Слънце   Юпитер   Марс
6-ти   Меркурий   Сатурн   Венера
7-ми   Венера   Уран, Сатурн   Меркурий
8-ми   Плутон, Марс   Нептун, Юпитер   Луна
9-ти   Юпитер   Марс   Слънце
10-ти   Сатурн   Венера   Меркурий
11-ти   Уран, Сатурн   Меркурий   Венера
12-ти   Нептун, Юпитер    Луна   Плутон, Марс


Алмутен на всяка третина е планетата, управляваща една трета от живота - 28 години. Тя се определя по следния начин:
алмутен на 1/3 се явява планетата, управляваща знака на куспидата на дома, независимо от това, дали домът е ъглов, следващ или падащ;
алмутен на 2/3 - това е господарят на знака, намиращ се в центъра на дома. Ако в дома има само един знак, тогава се взима тази планета, която управлява знака, следващ по дадената стихия;
алмутен на 3/3, когато в дома няма повече от два знака, е планетата, която управлява следващия знак по стихия, определяно от куспидата на дома.
Примери:
На куспидата са близнаци, в дома - един знак:
1/3 - Меркурий (от близнаци);
2/3 - Венера (от везни - следващият знак от стихията);
3/3 - Уран, Сатурн (от водолей - следващият знак от стихията).
На куспидата - близнаци, в центъра - рак:
1/3 - Меркурий (от близнаци);
2/3 - Луна (от рак, от върха на дома);
3/3 - Венера (от везни - следващият знак от стихията на куспидата).
4-ти дом започва с 28°  телец и съдържа още 14 градуса близнаци:
1/3 - Венера (от телец);
2/3 - Меркурий (от близнаци, които са в центъра на дома);
3/3 - Меркурий (от дева - следващият знак от стихията на куспидата).

По сигнификатора се определя психологическото (субективно) отношение на човека към проблемите в живота, т.е. как ще бъде той психологически сформиран под въздействието на проблемите на съответния дом. Алмутенът показва обективните събития, свързани с проблемите на съответния астрологичен дом. Ако съществува връзка между алмутена и съответния сигнификатор, то проблемите на дома са от значение. Връзката може да бъде рецепция по знаци, по домове, по градуси, но преди всичко - аспект. Последният влияе в най-голяма степен, ако е от стелиум или конфигурация, даже и в случаите, когато алмутенът или сигнификаторът се намира в друг дом. Като се знае планетното значение и дома при тълкуването се ръководим от значението на дома и след това от планетното влияние (или сигнификатора на планетата), в зависимост от разположението на планетата в дома.
Системи за тълкуване третините на домовете

Алмутен и сигнификатор.

Само сигнификатори. Системата е основана на принципа на 84 годишния цикъл на Уран. Домовете се делят на 3 части, като всяка обхваща 28 години от живота на човека. Тази система тълкува планетите според тяхното разположение в третините. Ако в дадена третина има планета, то в указаната от третината възраст ще се очакват събития, отговарящи на съответната планета. Задължително трябва да се проверява дали има включен или изключен транзитен аспект (активиране на планета или дом при революция от аспект с натална точка, от близък съвпад с куспида на дом и т.н.)

Господар на третинка от дадена стихия. Тълкуването се основава на стихията на куспидата на дома - господарите на тригоните на дадената стихия управляват дома и влияят на съответна третина както следва:
господарят на знака, който заема куспидата на дома, отговаря за първата третина;
господарят на следващия знак от стихията на куспидата на дома отговаря за втората третина;
господарят на по следващия знак от стихията на куспидата на дома отговаря за третата третина.
Вериги диспозитори
За да се построи веригата на диспозиторите трябва да направим следното: Описваме положението на планетите по знаци. Записваме грифа на първата планета и със стрелка след него - грифа на планетата, която е управител на знака, в който е първата планета. След грифа на втората планета поставяме отново стрелка и изписваме управителя на знака й и т. н.
Примерна верига: Слънце в овен, Луна в телец, Меркурий в риби, Венера в телец, Марс в козирог, Юпитер в риби, Сатурн в срелец, Уран в стрелец, Нептун в козирог, Плутон в скорпион
Слънце -> Марс -> Сатурн -> Юпитер <- Уран          Луна ->  Венера       Плутон
                             \         /
                         Нептун  <-  Меркурий
Венера и Плутон са крайни диспозитори.
Енергийният вибрационен импулс се предава по веригата, засягайки всички диспозитори, ако веригата е цяла. Това е и добро, и лошо. Всеки знак притежава своя материя, своя динамика. Когато планетата действа активно, проявявайки се съобразно формата на своите качества и принципи, то всички съзвучни качества в света резонират в отговор. Така се получава общо резонантно поле, типично за всеки хороскоп и закодирано в абсолютно индивидуалната аура на всеки човек.
Ако планетата се намира в своя знак, то тя затваря веригата, като се явява личен диспозитор или се отделя от общата верига съвсем самостоятелно, като силно действащ дразнещ център, наред с другите крайни диспозитори от другите вериги.
Възможно е да се получи в центъра свързване на няколко планети, които взаимно ще си влияят и ще осигуряват непрекъснато протичащ енергиен поток, и общо поле на едновременно действащи интереси.
Забележка. За допълнително улеснение и информация, до всяка планета се изписва нейния бал и номера на дома, който тя управлява.
Има три вида вериги: затворени, разпокъсани, фокусирани.
« Последна редакция: Февруари 09, 2011, 07:02:06 pm от Uran »

*

Uran

 • ****
 • 6041
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #18 -: Февруари 09, 2011, 06:51:47 pm »
Интерпретация на веригата диспозитори По тази верига ще съдим за планетното влияние върху характера на човека и коя планета ще има най-силно влияние върху него като краен диспозитор. Ако има повече от един краен диспозитор, то по техните вериги ще съдим към коя област е насочен интересът на родения, кои планети ще го предизвикват да изявява своите качества, дадени му от главния диспозитор или от другите центрове, ако има такива. Като знаем функциите на планетите от техните сигнификатори, ще можем да се ориентираме къде този човек ще се прояви - в коя област от живота, посредством своя характер и потенциални сили, заложени му от планетите. По посока на стрелките на веригата (ите) ще съдим за това, как се формира неговото мислене, особено ако включим и веригата алмутени.
От веригата диспозитори може да се определи мисловната настройка на родения - начинът му на мислене и неговите емоции. Най-правилно тази верига може да бъде разбрана по схемата (темата) ум, сърце и воля. Тази верига се разглежда винаги успоредно с веригата алмутени (господари на домове), за да се определи къде по-точно (в коя област от живота) на битово ниво ще се пораждат и ще са насочени мислите и действията на родения.


Интерпретация на домовете
Много е важно, ако в дома има планета, защото тя ще влияе на работите на дома. Планетите имат различни функции и при разглеждането им ще наблягаме на тези от функциите, които имат отношение към разработваната тема. Ако една планета е в даден дом или е господар на знака, в който се намира планета от дома, то тя се нарича сигнификатор на работите, символизиращи дома.
При интерпретацията на дом с планети в него следваме методологията:
изясняваме значението на дадения дом;
отчитаме положението на планетите в него - третинка, критичен градус, съвпад с неподвижна звезда. Всеки градус от зодиака има определено значение и силата на една планета се повишава, ако тя се намира в собствения си знак или в знака на по-висшата октава на собствения й знак. Определяме в коя третинка се намира планетата, има ли аспектна връзка с господаря на знака на куспидата на дома, дали не е диспозитор. Разглеждаме планетата и като господар, диспозитор или сигнификатор към другите домове и свързваме работите на разглеждания дом с тези на другите домовете.
Ако в дома няма планета, то се отчита значението на планетата господар на знака, в който е куспидата на дома. С това отчетливо се определя влиянието на този знак.
При интерпретацията на дом без планети в него следваме методологията:
изясняваме значението на дадения дом;
отчитаме влиянието на зодиакалния знак на куспидата на дома, положението и аспектацията на господаря (ите) му и така свързваме работите на разглеждания дом с тези на другите домове.
Пример 1. Куспидата и по-голямата част на 8-ми дом са в телец - работите на 8-ми дом са под влияние на зодиакалния знак телец. Във втората третина на дома се намира Венера - сигнификатор на смъртта, а също на възможностите за придобиване на наследство. В съответствие с аспектацията на Венера тя ще извърши благоприятно или неблагоприятно влияние върху съдбата на дадената личност. Тъй като Венера е господар на знака везни трябва да определим куспидата на кой дом лежи във везни и съответно работите на този дом ще бъдат също под влиянието на Венера. По-нататък разглеждаме аспектите на Венера, например, тя получава квадратура от 10-ти дом от някаква планета - свързваме работите на 10-ти дом с работите на 8-ми дом. Тъй като Венера е сигнификатор на смъртта тълкуваме, че за смъртта на родения ще играе роля неговата професия. Така постъпваме и по-нататък с другите фактори и получаваме по-точни данни. Разглеждаме аспектната връзка на Венера с третинките на домовете, със зодиакалните знаци и управителите на градусите на зодиака, и т.н.
Пример 2. Куспидата на 2-ри дом е в близнаци. Във втори дом няма планети. Зодиакалният знак близнаци отчетливо влияе на работите на 2-ри дом - собствените пари. Господар на близнаци е Меркурий, а той е диспозитор на 3-ти дом и сигнификатор на неговите неща. Ако нас ни интересуват финансите на родения, то ние сме длъжни да проучим Меркурий и неговото положение:
къде се намира Меркурий - по знак (деканат, критичен градус, положителен или отрицателен, на трон и т. н.), по дом (третинката на дома), от космограмата - зона, квадрант и т. н.;
съвпад с неподвижна звезда;
аспекти с другите планети.
Нека Меркурий е в първата третина на 11-ти дом - приятелите, изпълнението на желанията (акционерните общества, парламент - при мунданната астрология). Щом той е в първата третина ще отнесем неговото значение по-скоро към приятелите и протекциите, а също и към родните братя и сестри, документацията - това спада към зодиакалния знак близнаци под Меркурий. По аспектацията на Меркурий ще изясним благоприятни или неблагоприятни ще бъдат нещата от 11-ти дом и връзката на дома с другите домове и планети. Изследваме аспектите и ако ,например, Меркурий прави квадратура с Марс от 1-ви дом ще водим тълкуването по следния начин: финансовите работи на родения ще се развиват неблагоприятно от вмешателството на приятелите (11 дом), които роденият по собствена вина (1-ви дом - личност) , по безразсъдство (Марс) е направил свои врагове. Отчитаме характера на Меркурий като господар на знака дева и дома, чиято куспида е в дева. Отчитаме отношението на Меркурий към другите планети. Гледаме арабските точки. Изясняваме по-нататъшните подробности - например, връзката на Меркурий с деканатните управители или с третинките на дома (алмутени, сигнификатори). Кога ще се появят финансови загуби? Трябва чрез транзитите да се провери кога Меркурий ще влезе в неблагоприятен аспект с тежка планета (Юпитер, Уран ...). Трябва да се спази правилото, че тези аспекти трябва да се повтарят в радикса или в планетарната революция. Също така трябва да се обърне внимание на това, дали Меркурий в радикса прави неблагоприятни аспекти, защото по времето на транзита през тези домове ще предизвика и съответните влияния. Ако влиянието на транзитите не е уравновесено с тези на радикса и в същото време от неблагоприятните аспекти на суперпланетите, ще настъпят финансови загуби.

*

Uran

 • ****
 • 6041
Re:За изкуството да си тълкуваме хороскопа
« Отговор #19 -: Февруари 09, 2011, 06:52:39 pm »
Основни правила при интерпретацията на домовете
Ъгловите домове се отнасят към тялото, средните - към чувствата, падащите - към разума.
Всеки дом участва в работите на противоположния дом, например, добре аспектиран 3-ти дом донася полза на нещата от 9-ти дом.
Аспектите свързват влиянието на отделните домове.
Господарят на 1-ви дом въздейства силно на работите на дома, в който се намира.
Добротворец в добър дом усилва добрите свойства на дома. Добротворец в лош дом (6, 8, 12) ще тормози злото в тези домове.
Злосторник в лош дом ще развърже окончателно злото в дома. Злосторник в добър дом ще тормози доброто.
Изпъкващият добротворец (мунданно и по аспекти) може изцяло да пресече неблагоприятното влияние на лошия дом и обратното - силният злосторник може да унищожи доброто въздействие на дома.
Добротворец с добри аспекти потиска лошото влияние и пропуска само доброто.
1-вата третина на дома въздейства върху личността и характера, 2-та - на чувствата и материалното положение, 3-тата - на духовната същност на личността. (Различните автори тълкуват различно значенията на третинките, което е следствие от различните теми, които те разглеждат, т.е. от различната им специализация.)
Ако един дом е разтлан през няколко знака, тогава най-важен е този знак, в който се намира куспидата на дома. Другият знак ще оцветява това влияние.
Ако куспидата на дома е в края на знака (последните му градуси), тогава трябва да се отчете и господаря на деканата.
Домове, заселени с три и повече планети имат съдбоносно значение.
Силата на родения е в дома, в който е Слънцето.
Важна е протяжността на дома - колкото по-обширен е един дом, толкова той има по-съдбоносно значение за родения.
Изучаване на планетите в дома
Винаги се отчита зодиакалният знак, в който се намира планетата. За планетата съдим и по работите на този дом, в който тя е разположена или към който тя има отношение като диспозитор или по аспектация. Пример: Болестите на Юпитер се проявяват само в случай, че Юпитер има отношение към 6-ти дом, т.е. ако Юпитер се намира в 6-ти дом или е негов господар, или ако сключва неблагоприятен аспект с господаря на 6-ти дом или с планета от 6-ти дом или с хилега.
Характерът на планетата е винаги оцветен от аспектацията - от значението и дома на другата планета. Аспектите свързват влиянията на отделните домове.
Пример: Лош аспект на планета от 12-ти дом или на господаря на 12-ти дом към планета от 2-ри дом означава, че по перспективата за заработването на парите (и по другите неща от 2-ри дом) може да бъде нанесен удар от тайните врагове (едно от значенията на 12-ти дом). Какво ще бъде имуществото и какви ще бъдат враговете ще се разбере чрез интерпретацията на аспектите между планетите във втори и 12-ти дом, и техните аспекти към останалите домове и планети.
Трябва да се отчита не само индивидуалното положение на планетите в домовете, но и тяхното мунданно положение.
Пример: Ако Юпитер е в лъв във 2-ри дом, отчитаме и телец - от 2-ри мунданнен дом и 5-ти дом - от лъв.
Преценките могат да се базират на сключваните аспекти между господарите на домовете, което представлява друг начин на изследване на хороскопа, различен от класическия.
Пример1: Ако господарят на 10-ти дом е в тригонална връзка с господаря на 4-ти, то това може да означава 1) хармонични взаимоотношения между бащата и майката на родения; 2) упражняваната професия носи благосъстояние на дома на родения; 3) роденият постига успех посредством съдействието на родителите си.
Пример2: Господарят на 7-ми дом е в квадратура с господаря на 12-ти дом. Това може да означава загуба на свободата или затвор за родения, като резултат от процеси, семейни недоразумения и фаталности или подлости от тайни врагове към семейството на родения.