Astrosite.org - Форум

Астрология, Мистика, Съновник, Здраве => Избрани обзорни теми => Темата е започната от: Lillie в Март 11, 2010, 05:15:31 pm

Титла: Планетни архетипи
Публикувано от: Lillie в Март 11, 2010, 05:15:31 pm
Въведение

Мнозина автори още от античността свързват манифестацията на дадена планета с принципа на "мъжкото" или на "женското" начало. По този начин съществува /условно/ разделение на планетите на мъжки, женски и неутрални.
В юнгианската астропсихология женското начало (анима) е представено от Луна, Венера, Нептун, а мъжкото (анимус) - от Слънце, Марс и Юпитер.
Сатурн също дефинира архетипа на бащата - суровия и взискателен баща, който поради страх да загуби първенството поглъща своите деца.
Уран се свързва с образа на Небесния баща и респ. с бащинството като творчески, креативен акт на "обезсмъртяване" (принципа на опозицията между Лъв-Водолей и 5/11 дом).

При класиците ролите са разпределени по следния начин:
Луна, Венера и Сатурн - женски
Слънце, Марс и Юпитер - мъжки
Меркурий - неутрален (андрогинен).

Във Ведическата астрология Меркурий и Сатурн са безполови.

В съвременната астропсихология съществува друго разделение на ролите:
Женски - Венера, Сатурн, Уран
Неутрални - Луна, Меркурий/Юпитер, Нептун
Мъжки - Слънце, Марс, Плутон

Принципите на всяка от планетите се манифестират на различни нива, дефинирани като:
Слънце - моето "ментално Аз" - бащински архетип
Луна - моето "душевно Аз", дефинирано от чувствата - архетипът на детето
Сатурн - моето "физическо Аз" - майчински архетип.

Венера - анима, женско либидо
Марс - анимус, мъжко либидо

Тук имаме сериозно разминаване с класиците, според които Слънцето представя архетипа на бащата, а Луната - на майката. Но следва да се отбележи, че светилата (заедно със знака на Асцендента) дефинират и индивидуалното ни усещане за "Аз съм" и "мястото ми на този свят". С други думи, в същината на духовното си ядро ние въплъщаваме свещения съюз на двама души - майката и бащата - Слънцето и Луната, което определя и нашата идентификация в света, усещането ни за индивидуалност. 

Планетите – движещите сили в хороскопа

Планетите символизират първични принципи на архетипно равнище, които намират манифестация както във външния, така и във вътрешния свят на индивида. В психологическата астрология те са разглеждат като архетипни сили.
Всяка планета има специфична роля и функция в рамките на цялото, а в традиционната астрология изпълнява функциите на сигнификатор. Енергиите на десетте планети стоят в основата на всеки хороскоп, а в индивидуалния живот на родения функционират съобразно своята йерархия. Позицията на планетите в индивидуалния хороскоп и тяхната взаимна аспектация определя начина, по който индивидът взаимодейства с външния свят, а домовете символизират сфери от живота, в които индивидът търси себеизява.

Планетите според Бруно Хубер

Бруно Хубер разработва планетна схема, която намира приложение като инструмент за интерпретация влиянието на факторите в картата в тяхната взаимна свързаност и поотделно според възприетите в астропсихологията методи за анализ. Методът на Хубер и неговата школа добива световно признание и намира широко приложение в астрологията, особено в частта, посветена на психосинтезата.

Планетната схема на Хубер съдържа три основни пласта и три плоскости.
В рамките на трите пласта функционира обособена класификация на планетите заедно с тяхното разделение на женски, неутрални и мъжки. Това разграничаване няма нищо общо с биологичния пол, а по-скоро има корелация с първичния принцип на полярността, според която концепция мъжки, женски и неутрални компоненти съ-съществуват във всеки от нас – мъж, жена, дете, и се явяват интегрална, неразделна част от психиката на индивида, макар и в различни съотношения.

Женският принцип се свързва с пасивно, приемащо действие (реакция) и представя фиксирана мотивация. Планетите Венера, Сатурн и Уран са олицетворение на женския принцип.

Мъжкият принцип представя активно движение, тласък отвътре навън, енергия, действие. Отговаря на кардинална мотивация. Тази основна функция се задвижва от планетите Марс, Слънце и Плутон.

При неутралните планети Меркурий, Юпитер, Луна и Нептун става въпрос за разбиране и свързаност. Неутралният принцип отговаря на променлива мотивация.

В рамките на трите плоскости в планетната схема на Хубер планетите функционират на следните нива:

1. Инстинктивно – Венера, Меркурий, Юпитер и Марс

2. Индивидуално – Аз-планети – Слънце, Луна и Сатурн

В традиционната астрология Слънцето и Луната се разглеждат като планети, свързани с индивидуалността. Хубер ги допълва със Сатурн, който в разработения от него Семеен модел е сигнификатор на майката (Слънцето – бащата, Луната - детето).
Сатурн символизира според Хубер съзнанието за нашата материална същност, за нашето “физическо Аз”, Луната се свързва с емоционалната природа, а Слънцето – със самосъзнанието и разбирането за “Аз съм” (Луна – “емоционално Аз” и Слънце – “ментално/духовно Аз”).

Най-висшата плоскост е представена от трите транссатурнови планети.

3. Духовно - Уран, Нептун и Плутон

Те символизират колективното надличностно /имперсонално/ ниво на съзнание и затова се наричат трансперсонални планети.

Повечето астролози свързват Луната с майката и Слънцето с бащата.
Бруно Хубер предлага по-различна перспектива, наречена “Семеен модел”, която впоследствие добива признание по цял свят и широко се използва от възпитаниците и последователи на API.
 Бруно Хубер предизвиква вълнение сред колегите астролози, приписвайки на Сатурн много позитивни черти. Няма нужда да се напомня, че дотогава повечето астролози разглеждат Сатурн в предимно негативна светлина. Лиз Грийн, Хауърд Саспортас, Стефан Аройо и някои други също допринасят за развитието на професионалната психологическа астрология. Те разглеждат Сатурн като носител на сходни характеристики, но не го представят като архетип на майката в хороскопа.

В предложената от Хубер планетна схема (вж. по-долу) планетите функционират на три основни архетипни нива на съзнание.

(http://i139.photobucket.com/albums/q292/Lili_Todorova/Planetentafel_BrunoHuber.jpg)

Трите транссатурнови планети символизират нашия Свръх-Аз в неговото висше, надличностно измерение.

Междинната планетна редица включва същностните Аз-ови планети, представени от триадата Сатурн-Луна-Слънце. От гледна точка на астропсихологията тези три планети формират структурата, ядрото на личността.

Долната редица е представена от Венера, Меркурий, Юпитер и Марс. Тези планети стоят не само в основата на инстинктивната ни същност, а и определят духовното и ментално развитие чрез Меркурий и Юпитер. Марс като анимус и Венера като анима също така се свързват с инстинктивната, чувствена природа, силата на либидото, Юпитер – с функцията виждане (и ясновиждане, наред с Нептун), Меркурий – в качеството му на символичен посредник, медиатор – вербална и писмена комуникация, слушане и чуване, дишане и т.н.
 
Можем да  разгледаме планетите от планетната схема на Хубер и в друга последователност:

Уран, Сатурн и Венера са женски планети и се свързват с фиксирания принцип, на който отговарят “сините” аспекти – секстил и тригон. Тяхната мотивация е за стабилност, укрепване и запазване на вече постигнатото, сигурност.

Нептун, Луна, Меркурий и Юпитер са неутрални планети. Те определят променлива мотивация и стремеж към любов, свобода, подвижност. Свързват се със “зелените” аспекти – полусекстил и квинконкс.

Плутон, Слънцето и Марс представят мъжкия принцип. Тяхната мотивация е кардинална – действие, налагане на волята и самоутвърждаване. Аспектите, с които се свързват, са от кардиналния кръст (“синьо”) – квадрат и опозиция.

Планетите се разглеждат с оглед тяхната позиция в знак, дом, качество и стихия.

Триадата, представена от Слънцето, Луната и Сатурн, стои в основата, в ядрото на личността и играе важна роля през ранните, формиращи години на родения, дава информация за ранната среда, възпитанието в детството и възприетата от родителите ценностна система (поведенчески роли и модели).

С оглед на това ролите в семейството се разпределят, както следва:
- Слънцето е бащата
- Сатурн е майката
- Луната е детето

Понякога ролите на Слънцето и Сатурн могат да се разменят. Възможно е в случаите, когато например майката се идентифицира с мъжката, активна, а бащата с женската, пасивна роля. Позицията на трите планети в домовете ни дава отговор на много въпроси, свързани със семейната динамика.

Сатурн в горната част на хороскопа може да загатва, че майката е имала доминираща роля в семейството (или в развитието и възпитанието на детето). Влиянието на майката през ранните години на детето може да бъде проектирано и в сферата на междуличностните и партньорски отношения в по-зрялата му възраст, ако Сатурн се намира в 7 дом. 
Със Сатурн в 8 дом често отдаваме твърде голямо значение на колективните норми и ценности (табута).
Сатурн се "чувства" добре в 3 и 4 дом. Тук той формира една сигурна и здрава основа. В 9 и 10 дом Сатурн се отличава с висока степен на отговорност.
Сатурн, разположен по линията на оста на отношенията, представена от първи и седми дом, е изпълнен с гордост и чувство за достойнство и собствена значимост. Сатурн в 7 дом очаква висока оценка от другия/другите, Сатурн в 1 дом е осъзнат за реални, практически цели и тяхното постигане, силно заинтересован от утвърждаване на личния авторитет.

По същата схема се разглеждат другите две Аз-ови планети - Слънцето и Луната. Важно е да се отчете не само знаковата, а и домовата им позиция в даден зодиакален кръст  - кардинален, фиксиран, мутабелен...